Visa allt om Autoexperten i Uddevalla Aktiebolag
Visa allt om Autoexperten i Uddevalla Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 29 577 28 186 27 802 29 503 28 526 28 668 27 148 24 370 23 615 24 760
Övrig omsättning 23 73 21 12 78 9 10 36 6 8
Rörelseresultat (EBIT) 1 243 1 209 1 133 1 516 1 464 1 575 1 129 979 738 1 517
Resultat efter finansnetto 1 274 1 227 1 150 1 528 1 487 1 605 1 141 1 011 819 1 586
Årets resultat 1 042 952 776 1 102 968 1 114 681 711 516 839
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 140 266 395 555 676 759 114 142 671
Omsättningstillgångar 10 677 10 310 10 106 10 385 9 301 9 090 8 597 8 320 8 323 7 493
Tillgångar 10 693 10 450 10 372 10 780 9 856 9 766 9 356 8 434 8 465 8 164
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 701 2 560 2 383 2 607 2 405 2 537 2 103 2 121 1 910 1 994
Obeskattade reserver 2 706 2 763 2 779 2 636 2 530 2 375 2 265 2 088 2 077 2 000
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 286 5 127 5 210 5 537 4 921 4 854 4 988 4 225 4 478 4 170
Skulder och eget kapital 10 693 10 450 10 372 10 780 9 856 9 766 9 356 8 434 8 465 8 164
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 953 2 783 2 772 2 835 2 808 2 701 2 661 2 618 2 451
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 1 056 1 137 942 1 182 1 136 995 1 046 979 996
Utdelning till aktieägare 1 000 900 775 1 000 900 1 100 680 700 500 600
Omsättning 29 600 28 259 27 823 29 515 28 604 28 677 27 158 24 406 23 621 24 768
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 8 8 8 8 10 8 8 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 225 4 027 3 475 3 688 3 566 3 584 2 715 3 046 2 952 2 476
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 652 560 502 469 513 513 390 465 453 349
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 367 1 335 1 262 1 656 1 609 1 722 1 272 1 032 798 1 573
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,94% 1,38% -5,77% 3,42% -0,50% 5,60% 11,40% 3,20% -4,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,01% 11,74% 11,09% 14,18% 15,09% 16,43% 12,21% 11,99% 9,71% 19,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,34% 4,35% 4,14% 5,18% 5,21% 5,60% 4,21% 4,15% 3,48% 6,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,33% 27,31% 27,86% 27,87% 28,52% 29,54% 28,67% 28,78% 29,39% 29,30%
Rörelsekapital/omsättning 18,23% 18,39% 17,61% 16,43% 15,35% 14,78% 13,29% 16,80% 16,28% 13,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,00% 45,12% 43,87% 43,26% 43,32% 43,90% 40,32% 43,39% 40,23% 42,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,65% 129,88% 125,11% 124,42% 115,32% 111,08% 106,66% 108,99% 98,68% 97,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...