Visa allt om Stångby Maskin Aktiebolag
Visa allt om Stångby Maskin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 643 3 677 3 538 4 634 3 314 5 027 5 151 4 243 4 554 3 945
Övrig omsättning 904 258 181 332 80 319 102 42 260 91
Rörelseresultat (EBIT) 42 -265 -655 657 -719 613 221 -328 268 -449
Resultat efter finansnetto 26 -297 -701 590 -787 548 167 -393 213 -495
Årets resultat 16 5 9 7 -12 6 3 3 2 3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 594 2 056 2 543 2 793 2 566 2 518 2 772 3 193 2 856 2 820
Omsättningstillgångar 1 624 1 239 846 1 324 903 2 067 1 268 889 1 054 1 031
Tillgångar 4 218 3 295 3 389 4 117 3 469 4 585 4 040 4 082 3 911 3 851
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 495 479 475 466 458 470 466 463 461 459
Obeskattade reserver 123 123 431 1 147 572 1 347 814 657 1 058 856
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 754 1 954 1 714 1 735 1 698 1 982 1 734 2 040 1 621 1 749
Kortfristiga skulder 845 739 770 769 740 785 1 027 923 771 788
Skulder och eget kapital 4 218 3 295 3 389 4 117 3 469 4 585 4 040 4 082 3 911 3 851
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 550 714 690 573 550 508
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 745 1 580 1 523 1 234 636 753 965 972 1 044 607
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 598 506 498 376 394 493 546 480 524 377
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Omsättning 4 547 3 935 3 719 4 966 3 394 5 346 5 253 4 285 4 814 4 036
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 5 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 607 613 708 1 159 829 1 257 1 288 1 061 1 139 986
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 391 348 405 403 398 477 558 520 530 384
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 603 263 -64 1 223 -203 1 125 784 235 747 56
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,92% 3,93% -23,65% 39,83% -34,08% -2,41% 21,40% -6,83% 15,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,00% -8,04% -19,33% 15,96% -20,70% 13,37% 5,47% -7,99% 6,88% -11,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,15% -7,21% -18,51% 14,18% -21,67% 12,19% 4,29% -7,68% 5,91% -11,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,38% 13,60% 2,15% 11,98% 4,92% 25,50% 4,68% -0,80% 6,21% 6,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,01% 17,45% 23,94% 31,85% 25,35% 31,90% 26,38% 22,93% 31,26% 27,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 191,83% 167,25% 109,48% 171,78% 121,62% 262,93% 123,17% 95,99% 136,32% 130,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...