Visa allt om Uffe Sundgren Måleri Aktiebolag
Visa allt om Uffe Sundgren Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 700 7 071 6 887 5 069 5 705 2 545 2 438 1 388 1 833 2 121
Övrig omsättning - - - - - - 1 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 204 917 1 422 1 152 1 260 421 472 110 108 268
Resultat efter finansnetto 1 202 914 1 435 1 170 1 272 426 472 107 108 267
Årets resultat 920 699 1 103 623 923 307 337 72 71 162
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Omsättningstillgångar 4 101 3 835 3 574 3 058 2 372 1 298 982 566 710 767
Tillgångar 4 101 3 835 3 574 3 058 2 372 1 298 982 566 710 770
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 062 2 561 2 518 1 836 1 662 864 657 390 418 347
Obeskattade reserver 306 306 306 306 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0
Kortfristiga skulder 733 967 749 917 709 433 325 149 291 423
Skulder och eget kapital 4 101 3 835 3 574 3 058 2 372 1 298 982 566 710 770
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 656 653 597 542 581
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 155 1 251 1 393 1 124 1 068 249 192 0 379 325
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 628 666 551 436 408 337 322 244 305 301
Utdelning till aktieägare 0 240 156 420 200 125 100 70 100 0
Omsättning 6 700 7 071 6 887 5 069 5 705 2 545 2 439 1 388 1 833 2 121
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 675 1 768 1 722 1 690 1 902 848 813 694 611 707
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 453 524 486 535 492 415 401 423 414 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 204 917 1 422 1 152 1 260 421 472 110 111 284
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,25% 2,67% 35,87% -11,15% 124,17% 4,39% 75,65% -24,28% -13,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,36% 23,99% 40,37% 38,29% 53,67% 32,82% 48,17% 19,61% 15,35% 34,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,97% 13,01% 20,95% 23,10% 22,31% 16,74% 19,40% 8,00% 5,95% 12,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,28% 95,57% 93,89% 95,07% 93,11% 86,95% 87,57% 88,83% 90,56% 87,27%
Rörelsekapital/omsättning 50,27% 40,56% 41,02% 42,24% 29,15% 33,99% 26,95% 30,04% 22,86% 16,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,48% 73,00% 77,13% 67,41% 70,07% 66,56% 66,90% 68,90% 58,87% 45,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 559,48% 396,59% 477,17% 333,48% 334,56% 299,77% 302,15% 379,87% 243,99% 126,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...