Visa allt om Lennarts Truckservice Aktiebolag
Visa allt om Lennarts Truckservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 410 342 503 536 689 759 724 808 899 1 029
Övrig omsättning - - 7 107 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 121 -9 -111 48 7 170 114 76 71 145
Resultat efter finansnetto 121 -10 -111 49 7 171 114 73 53 121
Årets resultat 118 -10 -111 36 1 125 83 72 37 65
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 469 525 596 631 534 585 570 563 594 666
Omsättningstillgångar 580 351 416 518 559 563 488 413 457 542
Tillgångar 1 049 876 1 012 1 149 1 093 1 148 1 058 976 1 051 1 208
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 938 819 829 940 904 903 778 695 623 585
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 74 273
Kortfristiga skulder 112 57 182 208 188 245 280 281 329 324
Skulder och eget kapital 1 049 876 1 012 1 149 1 093 1 148 1 058 976 1 051 1 208
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 100 100 120 100 150 200 185
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 50 240 100 100 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 8 58 45 46 44 38 53 71 62
Utdelning till aktieägare 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 410 342 510 643 689 759 724 808 899 1 029
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 410 342 503 536 689 759 724 808 899 1 029
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 58 298 246 246 164 138 209 270 269
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 177 62 -41 111 58 222 166 127 142 297
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,88% -32,01% -6,16% -22,21% -9,22% 4,83% -10,40% -10,12% -12,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,53% -1,03% -10,97% 4,26% 0,64% 14,90% 10,78% 7,79% 6,76% 12,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,51% -2,63% -22,07% 9,14% 1,02% 22,53% 15,75% 9,41% 7,90% 14,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,71% 77,78% 74,75% 78,17% 72,13% 75,36% 77,62% 68,81% 76,86% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 114,15% 85,96% 46,52% 57,84% 53,85% 41,90% 28,73% 16,34% 14,24% 21,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,42% 93,49% 81,92% 81,81% 82,71% 78,66% 73,53% 71,21% 60,99% 49,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 483,04% 605,26% 206,04% 245,67% 291,49% 224,49% 168,93% 139,86% 132,22% 159,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...