Visa allt om Hansens Schakt & Entreprenad AB
Visa allt om Hansens Schakt & Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 116 2 076 1 890 2 498 2 305 2 042 1 914 1 724 1 633 1 407
Övrig omsättning 168 637 12 12 14 97 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 261 359 56 290 180 141 192 152 169 123
Resultat efter finansnetto 225 328 33 258 160 120 179 126 114 72
Årets resultat 72 188 51 150 105 198 102 90 99 72
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 049 2 126 782 1 119 1 209 968 768 827 1 118 1 458
Omsättningstillgångar 418 285 450 417 288 390 323 180 204 127
Tillgångar 2 467 2 410 1 232 1 537 1 497 1 359 1 090 1 008 1 322 1 585
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 291 419 281 283 233 328 230 227 237 238
Obeskattade reserver 392 261 175 235 182 165 315 275 275 275
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 975 1 020 194 481 708 334 182 90 174 558
Kortfristiga skulder 808 711 582 538 374 531 364 415 636 514
Skulder och eget kapital 2 467 2 410 1 232 1 537 1 497 1 359 1 090 1 008 1 322 1 585
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 496 370 0 - 309 270 289 265 170
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 496 0 - 419 429 65 18 36 15 6
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 289 189 254 205 236 213 189 206 164 110
Utdelning till aktieägare 100 200 50 100 100 200 100 100 100 0
Omsättning 2 284 2 713 1 902 2 510 2 319 2 139 1 914 1 724 1 633 1 407
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 116 2 076 945 1 249 2 305 2 042 1 914 1 724 1 633 1 407
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 622 797 315 314 687 596 484 548 462 297
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 731 959 386 625 516 556 512 489 502 420
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,93% 9,84% -24,34% 8,37% 12,88% 6,69% 11,02% 5,57% 16,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,66% 14,98% 4,71% 18,87% 12,02% 10,38% 17,61% 15,08% 12,78% 7,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,43% 17,39% 3,07% 11,61% 7,81% 6,90% 10,03% 8,82% 10,35% 8,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,36% 73,12% 66,24% 60,65% 61,30% 61,31% 63,32% 70,07% 71,10% 68,16%
Rörelsekapital/omsättning -18,43% -20,52% -6,98% -4,84% -3,73% -6,90% -2,14% -13,63% -26,45% -27,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,19% 25,83% 33,89% 29,68% 24,52% 33,08% 42,40% 42,16% 32,90% 27,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,73% 40,08% 77,32% 77,51% 77,01% 73,45% 88,74% 43,37% 32,08% 24,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...