Visa allt om Switch Montage Aktiebolag
Visa allt om Switch Montage Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 916 3 257 4 112 3 666 3 902 3 951 4 531 4 411 4 943 5 653
Övrig omsättning 30 20 25 16 48 30 31 36 35 75
Rörelseresultat (EBIT) 244 355 1 014 841 1 188 1 048 1 151 1 168 1 058 1 215
Resultat efter finansnetto 247 357 1 025 872 1 246 1 094 1 164 1 167 1 103 1 240
Årets resultat 200 273 816 917 681 794 862 858 777 890
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 139 200 119 132 176 126 17 68 125 187
Omsättningstillgångar 3 994 4 445 5 121 4 807 4 521 3 882 3 756 3 134 3 128 3 246
Tillgångar 4 133 4 645 5 239 4 939 4 697 4 008 3 773 3 202 3 253 3 433
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 315 3 840 4 268 4 076 3 319 3 038 2 556 1 695 1 287 1 010
Obeskattade reserver 19 29 23 44 350 30 16 23 21 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 799 776 949 818 1 028 940 1 201 1 485 1 945 2 423
Skulder och eget kapital 4 133 4 645 5 239 4 939 4 697 4 008 3 773 3 202 3 253 3 433
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 776 580 858 775
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 356 1 417 1 335 1 244 1 271 844 1 011 917 1 173
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 597 539 514 447 455 463 501 629 743
Utdelning till aktieägare 685 725 700 625 160 400 313 0 450 500
Omsättning 2 946 3 277 4 137 3 682 3 950 3 981 4 562 4 447 4 978 5 728
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 5 5 6 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 729 814 1 028 917 780 790 755 630 706 808
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 489 516 521 491 366 387 402 346 393 451
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 305 427 1 061 884 1 220 1 074 1 203 1 224 1 120 1 286
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,47% -20,79% 12,17% -6,05% -1,24% -12,80% 2,72% -10,76% -12,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,98% 7,69% 19,56% 17,64% 26,53% 27,30% 30,85% 36,51% 33,91% 36,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,47% 10,96% 24,93% 23,76% 31,93% 27,69% 25,69% 26,50% 22,31% 22,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,89% 90,85% 89,62% 90,86% 89,70% 88,96% 91,46% 93,15% 89,50% 87,67%
Rörelsekapital/omsättning 109,57% 112,65% 101,46% 108,81% 89,52% 74,46% 56,39% 37,38% 23,93% 14,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,57% 83,16% 81,81% 83,22% 76,15% 76,35% 68,06% 53,47% 40,03% 29,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 498,62% 571,52% 538,57% 586,43% 438,81% 411,91% 311,91% 210,37% 160,31% 133,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...