Visa allt om Fiskcentrum i Piteå Aktiebolag
Visa allt om Fiskcentrum i Piteå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 9 935 8 159 7 892 9 726 9 103 10 068 10 454 9 917 9 314 9 498
Övrig omsättning 9 211 15 62 62 269 - 81 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 610 190 -663 82 -154 440 526 910 720 334
Resultat efter finansnetto 7 552 38 -818 -60 -340 210 343 653 244 61
Årets resultat 6 087 38 -437 -16 -82 109 314 238 67 3
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 383 1 377 1 506 1 749 1 981 1 796 2 234 2 449 2 798 3 773
Omsättningstillgångar 11 350 4 096 4 234 4 060 7 595 6 072 4 993 4 657 5 560 3 793
Tillgångar 11 733 5 474 5 740 5 809 9 576 7 868 7 227 7 105 8 358 7 566
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 520 2 433 2 395 2 833 2 849 2 931 2 822 2 526 2 289 2 222
Obeskattade reserver 0 609 609 990 1 034 1 299 1 238 1 322 992 842
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 667 781 366 1 071 422 277 878 1 248 1 848
Kortfristiga skulder 3 213 1 764 1 954 1 620 4 622 3 215 2 890 2 379 3 829 2 654
Skulder och eget kapital 11 733 5 474 5 740 5 809 9 576 7 868 7 227 7 105 8 358 7 566
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 672 736 768 672 552 552 552
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 833 1 571 1 429 635 916 1 091 1 198 1 113 995 1 076
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 680 579 532 539 725 638 697 625 589 570
Utdelning till aktieägare 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 146 8 174 7 954 9 788 9 372 10 068 10 535 9 917 9 314 9 498
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 6 6 6 7 7 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 419 1 360 1 315 1 621 1 517 1 438 1 493 1 653 1 552 1 583
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 366 363 332 336 435 377 373 393 363 371
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 717 316 -403 443 255 984 1 068 1 347 1 255 796
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,77% 3,38% -18,86% 6,84% -9,58% -3,69% 5,41% 6,47% -1,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 65,45% 3,47% -11,55% 1,51% -1,61% 5,60% 7,33% 12,82% 8,63% 5,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 77,29% 2,33% -8,40% 0,90% -1,69% 4,38% 5,07% 9,19% 7,74% 4,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,07% 41,98% 28,85% 34,31% 41,45% 46,94% 45,88% 47,46% 46,47% 42,20%
Rörelsekapital/omsättning 81,90% 28,58% 28,89% 25,09% 32,66% 28,38% 20,12% 22,97% 18,58% 11,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,62% 53,12% 50,00% 62,06% 37,71% 49,42% 51,67% 49,27% 35,93% 37,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 302,21% 70,52% 97,49% 52,84% 53,46% 50,17% 56,19% 63,30% 48,42% 21,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...