Visa allt om Aktiebolaget Stockholm Supportgroup Hedenby-Vacic

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 18 285 16 596 16 708 17 431 18 206 18 276 16 847 17 006 14 824 14 488
Övrig omsättning 0 289 49 0 0 0 43 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 565 734 159 435 318 -694 201 1 130 167 112
Resultat efter finansnetto 544 800 165 433 317 -670 231 1 141 206 34
Årets resultat 574 643 131 330 477 -368 311 1 459 206 141
Balansräkningar (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 72 32 0 0 0 140 280 420 620
Omsättningstillgångar 5 385 4 830 4 532 4 588 4 956 5 080 5 483 5 632 4 274 5 091
Tillgångar 5 437 4 902 4 564 4 588 4 956 5 080 5 623 5 912 4 694 5 711
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 745 771 668 1 237 1 307 831 1 599 1 888 629 823
Obeskattade reserver 0 198 198 198 198 509 851 989 1 308 1 308
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 692 3 933 3 697 3 153 3 450 3 740 3 173 3 035 2 757 3 580
Skulder och eget kapital 5 437 4 902 4 564 4 588 4 956 5 080 5 623 5 912 4 694 5 711
Löner & utdelning (tkr)
2023-04
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 - - 6 404 6 320 5 534
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 - - 2 669 2 520 2 303
Utdelning till aktieägare 600 600 400 500 400 0 400 600 0 400
Omsättning 18 285 16 885 16 757 17 431 18 206 18 276 16 890 17 006 14 824 14 488
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 28 28 27 25 25 25 25 25 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 571 593 597 646 728 731 674 680 593 580
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 419 420 414 387 437 456 397 366 354 315
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 585 754 167 435 318 -554 341 1 270 307 252
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,18% -0,67% -4,15% -4,26% -0,38% 8,48% -0,93% 14,72% 2,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,43% 16,34% 3,64% 9,48% 6,42% -12,95% 4,11% 19,32% 4,41% 2,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,10% 4,83% 0,99% 2,50% 1,75% -3,60% 1,37% 6,72% 1,40% 1,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,16% 81,17% 77,49% 70,40% 71,47% 67,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,79% 5,40% 5,00% 8,23% 8,27% 7,33% 13,71% 15,27% 10,23% 10,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,70% 18,88% 18,02% 30,33% 29,49% 24,17% 40,24% 44,98% 35,14% 32,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,77% 122,81% 122,59% 145,51% 143,65% 135,83% 172,80% 185,57% 155,02% 142,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!