Visa allt om Smideseken Aktiebolag
Visa allt om Smideseken Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 299 426 424 506 431 316 75 959 59 249 178 457
Övrig omsättning 2 098 200 - - - - - 1 431 1 622 776
Rörelseresultat (EBIT) 728 -578 -650 -911 -1 558 -1 220 -831 14 941 -21 767 5 339
Resultat efter finansnetto 6 117 2 055 -2 291 4 704 7 086 17 729 -1 096 13 904 -25 314 4 662
Årets resultat 5 902 2 308 -1 171 4 781 6 828 17 333 -1 428 9 874 -11 530 2 848
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 011 52 329 26 958 23 121 16 231 8 340 26 711 63 499 26 538 30 320
Omsättningstillgångar 32 497 11 476 32 667 36 699 77 404 80 221 45 665 9 013 34 640 81 044
Tillgångar 69 508 63 805 59 625 59 820 93 635 88 561 72 376 72 512 61 177 111 364
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 082 57 339 55 288 56 615 90 337 85 139 67 125 67 790 57 578 68 315
Obeskattade reserver 2 148 2 220 3 196 2 851 2 814 3 087 2 707 2 344 0 13 275
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 218 220 223 226 231 2 981 27 584
Kortfristiga skulder 4 279 4 245 1 141 136 263 111 2 319 2 147 619 2 189
Skulder och eget kapital 69 508 63 805 59 625 59 820 93 635 88 561 72 376 72 512 61 177 111 364
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 60 60 105 64 64 64 67 30 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 33 33 46 25 25 40 24 15 -
Utdelning till aktieägare 163 160 156 156 39 000 143 128 127 120 339
Omsättning 2 106 499 426 424 506 431 316 77 390 60 871 179 233
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 299 426 424 506 431 316 75 959 59 249 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 171 203 189 239 168 173 119 154 45 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 930 -459 -540 -787 -1 437 -1 101 -712 14 985 -21 738 5 362
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -97,32% -29,81% 0,47% -16,21% 17,40% 36,39% -99,58% 28,20% -66,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,92% 3,50% -0,89% 8,21% 7,58% 35,24% 0,08% 20,75% -34,68% 5,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 77 487,50% 746,49% -124,18% 1 157,78% 1 402,96% 7 241,76% 18,35% 19,80% -35,81% 3,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 19,16% -38,37% 2,84%
Rörelsekapital/omsättning 352 725,00% 2 418,39% 7 400,47% 8 623,35% 15 245,26% 18 587,01% 13 717,09% 9,04% 57,42% 44,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,17% 92,58% 96,91% 98,36% 98,69% 98,70% 95,50% 95,87% 94,12% 69,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 759,45% 270,34% 2 863,01% 26 984,56% 29 431,18% 72 271,17% 1 969,17% 419,80% 1 038,29% 192,01%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...