Visa allt om Getinge AB
Visa allt om Getinge AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 22 495 000 29 756 000 30 235 000 26 669 000 25 287 000 24 248 000 21 854 000 22 172 000 22 816 000 19 272 000
Övrig omsättning 243 000 288 000 222 000 90 000 124 000 34 000 80 000 110 000 43 000 34 000
Rörelseresultat (EBIT) 1 493 000 2 287 000 2 729 000 2 646 000 3 748 000 4 006 000 3 924 000 3 689 000 3 070 000 2 877 000
Resultat efter finansnetto 933 000 1 650 000 1 997 000 1 987 000 3 153 000 3 436 000 3 444 000 3 116 000 2 634 000 2 126 000
Årets resultat 1 397 000 1 213 000 1 457 000 1 448 000 2 295 000 2 531 000 2 537 000 2 280 000 1 914 000 1 523 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 542 000 37 646 000 36 616 000 36 445 000 30 134 000 29 848 000 28 700 000 23 177 000 25 162 000 20 386 000
Omsättningstillgångar 14 560 000 17 565 000 16 619 000 16 373 000 14 169 000 13 073 000 12 769 000 11 408 000 12 336 000 12 646 000
Tillgångar 42 102 000 55 211 000 53 235 000 52 818 000 44 303 000 42 921 000 41 469 000 34 585 000 37 498 000 33 032 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 384 000 20 508 000 19 203 000 18 342 000 16 560 000 15 170 000 14 608 000 13 223 000 12 538 000 10 652 000
Minoritetsintressen 422 000 408 000 390 000 352 000 0 30 000 28 000 25 000 24 000 24 000
Avsättningar (tkr) 4 672 000 4 377 000 4 906 000 0 2 607 000 3 777 000 1 668 000 1 852 000 3 248 000 2 898 000
Långfristiga skulder 5 356 000 16 249 000 16 176 000 19 380 000 14 996 000 13 941 000 17 637 000 13 012 000 16 246 000 13 512 000
Kortfristiga skulder 12 268 000 13 669 000 12 560 000 14 744 000 10 140 000 10 003 000 7 528 000 6 473 000 5 442 000 5 946 000
Skulder och eget kapital 42 102 000 55 211 000 53 235 000 52 818 000 44 303 000 42 921 000 41 469 000 34 585 000 37 498 000 33 032 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 178 000 287 000 394 000 409 000 399 000 378 000 354 000 360 000 358 000 304 000
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 84 000 105 000 111 000 101 000 96 000 9 600 - 65 000
Löner till övriga anställda 5 987 000 7 911 000 6 794 000 6 071 000 5 737 000 5 382 000 5 157 000 5 045 000 5 197 000 4 200 000
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 1 535 000 1 901 000 1 637 000 1 914 000 1 752 000 1 719 000 1 644 000 1 533 000 1 575 000 1 334 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 738 000 30 044 000 30 457 000 26 759 000 25 411 000 24 282 000 21 934 000 22 282 000 22 859 000 19 306 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 558 15 543 15 565 14 858 14 723 13 617 12 427 12 152 8 348 8 105
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 131 1 914 1 943 1 795 1 718 1 781 1 759 1 825 2 733 2 378
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 729 650 567 565 536 549 576 571 854 720
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 459 000 15 250 000 5 182 000 4 765 000 5 613 000 5 747 000 5 376 000 5 112 000 4 448 000 3 786 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,40% -1,58% 13,37% 5,47% 4,28% 10,95% -1,43% -2,82% 18,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,58% 4,19% 5,18% 5,05% 8,51% 9,38% 9,51% 10,72% 8,85% 8,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,69% 7,77% 9,11% 10,01% 14,92% 16,61% 18,04% 16,72% 14,55% 15,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,13% 46,51% 46,84% 49,16% 51,90% 52,39% 52,17% 51,29% 49,32% 48,43%
Rörelsekapital/omsättning 10,19% 13,09% 13,42% 6,11% 15,93% 12,66% 23,98% 22,26% 30,22% 34,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,04% 37,14% 36,07% 34,73% 37,38% 35,34% 35,23% 38,23% 33,44% 32,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,91% 88,77% 89,25% 75,47% 97,78% 90,10% 118,65% 120,33% 150,31% 145,16%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -251 000 -164 000 -261 000 -164 000 -150 000 -114 000 -122 000 -132 000 -124 000 -89 000
Resultat efter finansnetto 3 228 000 144 000 2 159 000 515 000 641 000 2 167 000 580 000 2 419 000 1 329 000 -1 936 000
Årets resultat 3 129 000 222 000 2 085 000 503 000 522 000 2 161 000 571 000 2 238 000 1 180 000 -1 345 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 789 000 25 353 000 25 270 000 24 957 000 22 478 000 7 666 000 6 924 000 5 833 000 5 753 000 4 854 000
Omsättningstillgångar 1 144 000 7 300 000 8 403 000 6 579 000 7 157 000 30 993 000 30 056 000 30 006 000 27 604 000 20 345 000
Tillgångar 26 933 000 32 653 000 33 673 000 31 536 000 29 635 000 38 659 000 36 980 000 35 839 000 33 357 000 25 199 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 584 000 9 560 000 10 000 000 8 582 000 9 068 000 9 570 000 8 345 000 8 568 000 7 382 000 7 101 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 916 000 15 851 000 15 929 000 14 282 000 13 347 000 13 059 000 14 960 000 11 379 000 15 459 000 12 269 000
Kortfristiga skulder 9 433 000 7 242 000 7 744 000 8 672 000 7 220 000 16 030 000 13 675 000 15 892 000 10 516 000 5 829 000
Skulder och eget kapital 26 933 000 32 653 000 33 673 000 31 536 000 29 635 000 38 659 000 36 980 000 35 839 000 33 357 000 25 199 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD 26 000 58 000 - 31 000 27 000 32 000 35 000 32 000 26 000 18 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 85 000 43 000 43 000 39 000 37 000 21 000 20 000 21 000 19 000 14 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 64 000 86 000 48 000 78 000 42 000 40 000 39 000 40 000 33 000 28 000
Utdelning till aktieägare 409 000 0 667 000 667 000 989 000 989 000 894 000 774 551 655 389 572 000
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 73 64 55 40 30 25 16 16 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 397 2 922 1 655 3 700 3 533 3 720 - 5 813 5 200 4 000
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -229 000 -141 000 -242 000 -138 000 -131 000 -113 991 -122 000 -114 000 -115 000 -86 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,72% 29,28% 29,70% 27,21% 30,60% 24,75% 22,57% 23,91% 22,13% 28,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 12,13% 100,80% 108,51% 75,86% 99,13% 193,34% 219,79% 188,81% 262,50% 349,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...