Visa allt om Getinge AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 27 049 000 29 819 000 26 559 000 24 172 000 22 495 000 29 756 000 30 235 000 26 669 000 25 287 000 24 248 000
Övrig omsättning 720 000 1 026 000 172 000 252 000 243 000 288 000 222 000 90 000 124 000 34 000
Rörelseresultat (EBIT) 4 371 000 4 784 000 2 372 000 -284 000 1 493 000 2 287 000 2 729 000 2 646 000 3 748 000 4 006 000
Resultat efter finansnetto 4 188 000 4 485 000 1 909 000 -624 000 933 000 1 650 000 1 997 000 1 987 000 3 153 000 3 436 000
Årets resultat 3 000 000 3 273 000 1 256 000 -939 000 1 397 000 1 213 000 1 457 000 1 448 000 2 295 000 2 531 000
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 486 000 27 584 000 30 219 000 29 204 000 27 542 000 37 646 000 36 616 000 36 445 000 30 134 000 29 848 000
Omsättningstillgångar 15 069 000 17 431 000 14 494 000 14 148 000 14 560 000 17 565 000 16 619 000 16 373 000 14 169 000 13 073 000
Tillgångar 44 555 000 45 014 000 44 713 000 43 352 000 42 102 000 55 211 000 53 235 000 52 818 000 44 303 000 42 921 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 750 000 21 024 000 20 496 000 19 201 000 19 384 000 20 508 000 19 203 000 18 342 000 16 560 000 15 170 000
Minoritetsintressen 427 000 462 000 477 000 454 000 422 000 408 000 390 000 352 000 0 30 000
Avsättningar (tkr) 897 000 3 524 000 3 832 000 0 4 672 000 4 377 000 4 906 000 0 2 607 000 3 777 000
Långfristiga skulder 7 872 000 10 216 000 10 044 000 13 692 000 5 356 000 16 249 000 16 176 000 19 380 000 14 996 000 13 941 000
Kortfristiga skulder 10 610 000 9 788 000 9 864 000 10 005 000 12 268 000 13 669 000 12 560 000 14 744 000 10 140 000 10 003 000
Skulder och eget kapital 44 555 000 45 014 000 44 713 000 43 352 000 42 102 000 55 211 000 53 235 000 52 818 000 44 303 000 42 921 000
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 247 000 290 000 232 000 198 000 178 000 287 000 394 000 409 000 399 000 378 000
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - 0 84 000 105 000 111 000 101 000
Löner till övriga anställda 7 728 000 7 991 000 7 107 000 6 536 000 5 987 000 7 911 000 6 794 000 6 071 000 5 737 000 5 382 000
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 1 606 000 1 761 000 1 701 000 1 552 000 1 535 000 1 901 000 1 637 000 1 914 000 1 752 000 1 719 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 27 769 000 30 845 000 26 731 000 24 424 000 22 738 000 30 044 000 30 457 000 26 759 000 25 411 000 24 282 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 717 10 795 10 684 10 540 10 558 15 543 15 565 14 858 14 723 13 617
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 524 2 762 2 486 2 293 2 131 1 914 1 943 1 795 1 718 1 781
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 894 930 846 786 729 650 567 565 536 549
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 186 000 7 251 000 4 595 000 1 524 000 3 459 000 15 250 000 5 182 000 4 765 000 5 613 000 5 747 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,29% 12,27% 9,88% 7,45% -24,40% -1,58% 13,37% 5,47% 4,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,83% 10,65% 5,33% -0,40% 3,58% 4,19% 5,18% 5,05% 8,51% 9,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,20% 16,07% 8,97% -0,71% 6,69% 7,77% 9,11% 10,01% 14,92% 16,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,21% 49,37% 46,90% 45,73% 47,13% 46,51% 46,84% 49,16% 51,90% 52,39%
Rörelsekapital/omsättning 16,48% 25,63% 17,43% 17,14% 10,19% 13,09% 13,42% 6,11% 15,93% 12,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,55% 46,71% 45,84% 44,29% 46,04% 37,14% 36,07% 34,73% 37,38% 35,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,10% 131,98% 99,38% 95,99% 78,91% 88,77% 89,25% 75,47% 97,78% 90,10%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 38 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -31 000 -20 000 -277 000 -599 000 -251 000 -164 000 -261 000 -164 000 -150 000 -114 000
Resultat efter finansnetto 1 527 000 -105 000 -80 000 6 916 000 3 228 000 144 000 2 159 000 515 000 641 000 2 167 000
Årets resultat 1 600 000 116 000 428 000 8 985 000 3 129 000 222 000 2 085 000 503 000 522 000 2 161 000
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 901 000 28 226 000 28 584 000 28 238 000 25 789 000 25 353 000 25 270 000 24 957 000 22 478 000 7 666 000
Omsättningstillgångar 1 599 000 1 273 000 651 000 2 892 000 1 144 000 7 300 000 8 403 000 6 579 000 7 157 000 30 993 000
Tillgångar 30 500 000 29 499 000 29 235 000 31 130 000 26 933 000 32 653 000 33 673 000 31 536 000 29 635 000 38 659 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 802 000 21 019 000 21 312 000 21 156 000 12 584 000 9 560 000 10 000 000 8 582 000 9 068 000 9 570 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 32 000 29 000 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 185 000 0 2 201 000 4 934 000 4 916 000 15 851 000 15 929 000 14 282 000 13 347 000 13 059 000
Kortfristiga skulder 7 513 000 8 448 000 5 693 000 5 040 000 9 433 000 7 242 000 7 744 000 8 672 000 7 220 000 16 030 000
Skulder och eget kapital 30 500 000 29 499 000 29 235 000 31 130 000 26 933 000 32 653 000 33 673 000 31 536 000 29 635 000 38 659 000
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Löner till styrelse & VD 58 000 65 000 44 000 32 000 26 000 58 000 - 31 000 27 000 32 000
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 108 000 120 000 114 000 92 000 85 000 43 000 43 000 39 000 37 000 21 000
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 101 000 111 000 101 000 76 000 64 000 86 000 48 000 78 000 42 000 40 000
Utdelning till aktieägare 1 089 000 817 000 0 0 409 000 0 667 000 667 000 989 000 989 000
Omsättning 0 38 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 78 75 76 77 73 64 55 40 30 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 3 423 3 947 3 408 2 597 2 397 2 922 1 655 3 700 3 533 3 720
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -18 000 -9 000 -264 000 -576 000 -229 000 -141 000 -242 000 -138 000 -131 000 -113 991
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,48% 71,25% 72,90% 67,96% 46,72% 29,28% 29,70% 27,21% 30,60% 24,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 21,28% 15,07% 11,44% 57,38% 12,13% 100,80% 108,51% 75,86% 99,13% 193,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!