Visa allt om Sören Jensens Finsnickerier Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 5 346 6 497 4 898 7 925 5 857 7 342 6 062 8 967 6 675 5 991
Övrig omsättning 158 100 - - - - 75 50 9 1
Rörelseresultat (EBIT) 372 192 219 635 -460 142 -42 530 547 732
Resultat efter finansnetto 357 169 109 623 -500 87 -83 470 496 687
Årets resultat 295 231 85 271 1 110 7 215 142 226
Balansräkningar (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 829 450 575 892 1 100 1 368 1 554 1 369 1 578 822
Omsättningstillgångar 1 338 1 522 1 190 1 245 903 1 677 1 852 1 740 1 970 1 303
Tillgångar 2 167 1 973 1 765 2 137 2 003 3 045 3 406 3 109 3 549 2 125
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 601 505 474 629 458 458 548 541 326 383
Obeskattade reserver 323 323 458 490 226 737 761 905 732 437
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 245 212 0 0 214 351 257 268 679 497
Kortfristiga skulder 998 932 832 1 017 1 104 1 499 1 839 1 395 1 811 807
Skulder och eget kapital 2 167 1 973 1 765 2 137 2 003 3 045 3 406 3 109 3 549 2 125
Löner & utdelning (tkr)
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 317 461 425 505
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 2 004 2 249 2 187 1 692 1 625 1 462 1 085
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 721 766 770 697 731 669 527
Utdelning till aktieägare 200 200 200 240 0 0 0 0 0 200
Omsättning 5 504 6 597 4 898 7 925 5 857 7 342 6 137 9 017 6 684 5 992
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 5 6 6 6 6 7 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 337 1 299 980 1 321 976 1 224 1 010 1 281 1 113 1 198
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 608 543 229 452 498 484 443 397 425 420
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 497 407 2 326 893 -177 428 214 768 717 860
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,72% 32,65% -38,20% 35,31% -20,23% 21,12% -32,40% 34,34% 11,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,21% 14,80% 12,41% 30,18% -22,97% 4,66% -1,17% 17,05% 15,41% 34,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,98% 4,49% 4,47% 8,14% -7,85% 1,93% -0,66% 5,91% 8,19% 12,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,79% 67,17% 76,44% 59,26% 68,82% 62,82% 68,81% 56,91% 67,01% 69,29%
Rörelsekapital/omsättning 6,36% 9,08% 7,31% 2,88% -3,43% 2,42% 0,21% 3,85% 2,38% 8,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,36% 38,36% 47,10% 47,32% 31,67% 33,92% 32,56% 38,85% 24,39% 33,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,14% 150,75% 131,25% 114,06% 74,00% 104,40% 94,78% 111,90% 102,21% 144,11%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...