Visa allt om STORA OSET Aktiebolag
Visa allt om STORA OSET Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 648 1 163 1 231 1 445 1 198 1 372 1 208 837 911 502
Övrig omsättning 65 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 848 186 227 149 107 613 300 139 105 24
Resultat efter finansnetto 2 046 234 167 79 21 502 186 26 84 20
Årets resultat 1 301 149 94 41 0 268 108 26 84 20
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 000 1 300 1 300 1 300 1 300 1 302 1 308 1 320 1 333 1 345
Omsättningstillgångar 1 994 794 595 1 049 910 1 744 1 323 1 020 1 024 858
Tillgångar 2 994 2 094 1 895 2 349 2 210 3 046 2 630 2 340 2 357 2 203
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 427 876 817 723 682 807 539 431 456 391
Obeskattade reserver 720 290 240 200 180 170 40 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 600 600 1 000 1 000 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650
Kortfristiga skulder 847 328 238 426 348 420 401 258 252 162
Skulder och eget kapital 2 994 2 094 1 895 2 349 2 210 3 046 2 630 2 340 2 357 2 203
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 359 - 319 130 278 144 143 149
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 405 0 376 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 235 227 224 197 103 157 115 115 97
Utdelning till aktieägare 750 0 0 0 0 0 0 0 50 20
Omsättning 3 713 1 163 1 231 1 445 1 198 1 372 1 208 837 911 502
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 824 1 163 1 231 1 445 1 198 1 372 1 208 837 911 502
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 687 699 655 778 620 316 485 301 368 297
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 848 186 227 149 109 618 312 152 129 46
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 213,67% -5,52% -14,81% 20,62% -12,68% 13,58% 44,32% -8,12% 81,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 79,76% 13,18% 12,03% 6,43% 5,02% 20,29% 11,44% 6,03% 8,44% 6,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 65,46% 23,73% 18,52% 10,45% 9,27% 45,04% 24,92% 16,85% 21,84% 27,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,55% 98,88% 96,91% 87,06% 83,47% 84,11% 84,35% 82,44% 79,03% 95,82%
Rörelsekapital/omsättning 31,44% 40,07% 29,00% 43,11% 46,91% 96,50% 76,32% 91,04% 84,74% 138,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,42% 52,64% 52,99% 37,42% 36,86% 30,61% 21,62% 18,42% 19,35% 17,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 235,42% 242,07% 250,00% 246,24% 261,49% 415,24% 329,93% 395,35% 406,35% 529,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...