Visa allt om Fristedts Håltagning Aktiebolag
Visa allt om Fristedts Håltagning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 209 1 444 1 271 1 337 1 365 1 042 1 366 1 613 1 583 1 540
Övrig omsättning - - - 5 - - - 2 147 -
Rörelseresultat (EBIT) 127 209 84 134 229 87 240 329 360 271
Resultat efter finansnetto 129 215 95 154 268 108 270 330 343 272
Årets resultat 97 166 72 123 204 213 333 180 125 206
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 750 673 661 649 647 638 614 577 596 307
Omsättningstillgångar 691 862 850 957 1 018 940 1 256 1 382 1 096 1 104
Tillgångar 1 441 1 535 1 511 1 606 1 666 1 578 1 870 1 958 1 692 1 411
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 666 745 754 857 910 836 773 620 560 634
Obeskattade reserver 0 0 0 0 15 22 232 437 374 301
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 691 679 667 655 643 619 559 499 479 267
Kortfristiga skulder 83 112 91 94 99 101 306 402 280 207
Skulder och eget kapital 1 441 1 535 1 511 1 606 1 666 1 578 1 870 1 958 1 692 1 411
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 578 565 552 543 405 526 605 486 491
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 324 351 347 343 318 250 289 295 258 295
Utdelning till aktieägare 175 175 175 175 175 130 150 180 120 200
Omsättning 1 209 1 444 1 271 1 342 1 365 1 042 1 366 1 615 1 730 1 540
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 605 722 636 669 683 521 683 807 792 770
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 417 472 464 455 449 361 441 463 484 401
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 142 209 84 149 258 116 269 361 377 314
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,27% 13,61% -4,94% -2,05% 31,00% -23,72% -15,31% 1,90% 2,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,02% 14,01% 6,35% 9,96% 16,09% 6,84% 14,44% 16,85% 21,28% 19,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,75% 14,89% 7,55% 11,97% 19,63% 10,36% 19,77% 20,46% 22,74% 17,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,77% 95,84% 96,22% 96,63% 95,60% 97,22% 98,02% 96,78% 93,11% 88,44%
Rörelsekapital/omsättning 50,29% 51,94% 59,72% 64,55% 67,33% 80,52% 69,55% 60,76% 51,55% 58,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,22% 48,53% 49,90% 53,36% 55,29% 54,01% 50,48% 47,73% 49,01% 60,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 832,53% 769,64% 934,07% 1 018,09% 1 028,28% 930,69% 410,46% 343,78% 391,43% 533,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...