Visa allt om Kvadraten Arkitekter Aktiebolag
Visa allt om Kvadraten Arkitekter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 768 951 679 669 1 029 2 290 2 383 3 134 2 240 3 473
Övrig omsättning - - - - - - - - 109 102
Rörelseresultat (EBIT) -4 -200 -372 -401 -1 648 639 66 -1 052 21
Resultat efter finansnetto -4 -196 -339 -341 73 667 610 13 -1 046 19
Årets resultat -4 4 -339 -271 0 538 610 13 -1 046 12
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 72 72 72 72 75 78 97 139 179 225
Omsättningstillgångar 1 085 1 133 931 1 054 1 754 1 539 1 841 1 284 1 909 3 781
Tillgångar 1 157 1 205 1 003 1 126 1 830 1 617 1 938 1 423 2 088 4 006
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 56 52 391 661 661 723 113 100 330
Obeskattade reserver 0 0 0 0 70 70 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 50 24 0
Kortfristiga skulder 1 105 1 150 951 735 1 098 886 1 215 1 260 1 963 3 676
Skulder och eget kapital 1 157 1 205 1 003 1 126 1 830 1 617 1 938 1 423 2 088 4 006
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 467 469 479 463 891 733 1 248 1 776 1 919
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 0 212 167 148 146 280 255 392 584 670
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 768 951 679 669 1 029 2 290 2 383 3 134 2 349 3 575
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 3 4 4 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 768 951 340 335 515 763 596 784 373 579
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 786 754 337 365 341 405 255 413 406 412
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 -200 -372 -398 2 667 681 121 -1 006 86
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 85,91% 40,06% 1,49% -34,99% -55,07% -3,90% -23,96% 39,91% -35,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,35% -16,27% -33,80% -30,11% 3,99% 41,25% 32,97% 4,71% -49,90% 0,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,23% -20,61% -49,93% -50,67% 7,09% 29,13% 26,81% 2,14% -46,52% 0,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 95,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,13% -1,79% -2,95% 47,68% 63,75% 28,52% 26,27% 0,77% -2,41% 3,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,49% 4,65% 5,18% 34,72% 38,94% 44,07% 37,31% 7,94% 4,79% 8,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,19% 98,52% 97,90% 143,40% 159,74% 173,70% 151,52% 101,90% 97,25% 102,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...