Visa allt om POKAB Pann- & Korrplåt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 5 037 4 779 4 874 5 087 5 444 4 975 5 339 5 206 6 186 6 830
Övrig omsättning 39 - - 2 - - - - 133 11
Rörelseresultat (EBIT) -260 160 -1 386 160 -68 -360 197 -17 172
Resultat efter finansnetto -265 153 -4 383 157 -69 -351 202 -8 171
Årets resultat 0 193 32 179 120 24 11 145 124 109
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 303 345 464 589 736 941 1 216 1 188 1 407 1 320
Omsättningstillgångar 2 140 2 993 2 766 2 849 2 607 2 083 2 486 3 097 2 505 3 056
Tillgångar 2 443 3 339 3 230 3 439 3 343 3 024 3 702 4 285 3 912 4 376
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 650 1 950 1 907 2 175 2 296 2 176 2 152 2 301 2 336 2 462
Obeskattade reserver 249 520 615 664 520 520 619 986 982 1 163
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 544 869 708 599 527 328 930 998 595 752
Skulder och eget kapital 2 443 3 339 3 230 3 439 3 343 3 024 3 702 4 285 3 912 4 376
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 264
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 877 1 885 1 896 1 802 1 771 1 688
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 471 534 590 533 520 501
Utdelning till aktieägare 0 300 150 300 200 0 0 160 180 250
Omsättning 5 076 4 779 4 874 5 089 5 444 4 975 5 339 5 206 6 319 6 841
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 007 956 975 1 017 907 829 890 868 1 031 1 138
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 388 402 466 409 397 407 420 394 388 425
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -153 279 124 533 365 212 -36 504 239 411
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,40% -1,95% -4,19% -6,56% 9,43% -6,82% 2,55% -15,84% -9,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,64% 4,79% -0,03% 11,22% 4,82% -2,15% -9,43% 4,81% -0,20% 4,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,16% 3,35% -0,02% 7,59% 2,96% -1,31% -6,54% 3,96% -0,13% 2,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,31% 65,01% 68,36% 67,43% 68,48% 70,85% 63,50% 70,94% 59,13% 61,67%
Rörelsekapital/omsättning 31,69% 44,44% 42,22% 44,23% 38,21% 35,28% 29,14% 40,32% 30,88% 33,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,49% 70,55% 73,89% 78,31% 80,81% 85,37% 71,17% 70,66% 78,21% 75,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 259,74% 234,75% 294,21% 391,82% 408,54% 532,01% 226,77% 287,37% 371,60% 362,23%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...