Visa allt om Bryngeld Fiskeri AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2012-12
Nettoomsättning 18 001 21 522 53 152 89 227 81 999 25 007 21 672 18 383 20 435 34 583
Övrig omsättning 2 379 4 715 2 624 62 531 29 471 111 83 635 18 033 251
Rörelseresultat (EBIT) 3 046 -1 907 10 222 67 331 39 761 3 921 1 660 1 325 11 784 1 851
Resultat efter finansnetto 2 152 -1 987 6 719 61 565 34 927 2 283 -3 -1 619 10 964 -183
Årets resultat 3 634 1 396 2 759 1 653 1 557 1 775 1 942 657 350 59
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 127 661 140 638 149 520 156 354 115 518 87 203 91 046 100 224 50 480 65 899
Omsättningstillgångar 1 504 11 279 6 743 5 650 13 471 7 539 5 430 5 297 957 2 523
Tillgångar 129 166 151 917 156 263 162 004 128 989 94 742 96 476 105 522 51 436 68 422
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 477 4 243 4 247 2 888 2 435 2 478 2 703 5 010 4 353 4 503
Obeskattade reserver 111 565 114 026 117 795 114 615 55 189 22 298 22 298 24 798 27 392 19 850
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 284 25 252 30 618 39 096 56 186 58 270 62 785 66 176 14 376 40 913
Kortfristiga skulder 3 840 8 397 3 603 5 405 15 180 11 696 8 689 9 537 5 315 3 156
Skulder och eget kapital 129 166 151 917 156 263 162 004 128 989 94 742 96 476 105 522 51 436 68 422
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 1 036 812
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 3 437 1 790 3 832 2 350
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 929 497 1 436 868
Utdelning till aktieägare 1 350 1 400 1 400 1 400 1 200 1 600 2 000 4 250 0 0
Omsättning 20 380 26 237 55 776 151 758 111 470 25 118 21 755 19 018 38 468 34 834
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 6 7 8 10 11 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 500 4 304 8 859 12 747 10 250 2 501 1 970 1 671 1 858 3 144
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 563 583 722 516 312 443 404 213 587 384
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 814 7 833 20 456 72 296 43 887 7 952 5 612 4 706 14 590 5 774
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,36% -59,51% -40,43% 8,81% 227,90% 15,39% 17,89% -10,04% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,36% -0,71% 6,54% 41,56% 30,83% 4,14% 1,72% 1,26% 22,98% 2,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,92% -4,99% 19,23% 75,46% 48,49% 15,68% 7,66% 7,21% 57,83% 5,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -12,98% 13,39% 5,91% 0,27% -2,08% -16,62% -15,04% -23,06% -21,33% -1,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,39% 61,34% 61,52% 56,97% 35,26% 20,97% 20,83% 23,08% 50,00% 27,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 39,17% 134,32% 187,15% 104,53% 88,74% 64,46% 62,49% 55,54% 18,01% 79,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!