Visa allt om KÖPMANHOLMENS EL Aktiebolag
Visa allt om KÖPMANHOLMENS EL Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 161 1 591 1 193 912 875 1 075 1 072 1 180 1 337 1 257
Övrig omsättning 226 226 226 226 203 223 210 - 30 -
Rörelseresultat (EBIT) 97 505 415 68 -55 57 43 -9 177 84
Resultat efter finansnetto 35 421 331 -12 -125 -43 -45 -102 89 8
Årets resultat 27 359 305 -12 -125 2 0 -106 0 66
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 870 374 862 930 981 1 016 1 075 1 123 1 293 924
Omsättningstillgångar 1 350 1 876 1 076 777 786 938 1 106 1 146 1 175 1 135
Tillgångar 2 220 2 251 1 938 1 707 1 768 1 954 2 181 2 269 2 468 2 059
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 638 611 252 -53 -41 84 82 82 188 188
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 49 96 92 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 440 1 500 1 560 1 617 1 672 1 723 1 834 1 929 2 013 1 609
Kortfristiga skulder 142 140 126 142 137 146 216 162 175 258
Skulder och eget kapital 2 220 2 251 1 938 1 707 1 768 1 954 2 181 2 269 2 468 2 059
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 241 241 241 241
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 344 280 277 299 301 139 60 56 11
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 109 95 104 110 123 145 119 100 105
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 387 1 817 1 419 1 138 1 078 1 298 1 282 1 180 1 367 1 257
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 581 796 597 456 438 538 536 590 669 629
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 291 227 188 190 205 213 263 210 199 179
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 165 573 483 179 112 224 211 161 303 222
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,03% 33,36% 30,81% 4,23% -18,60% 0,28% -9,15% -11,74% 6,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,37% 22,43% 21,47% 4,16% -2,09% 3,33% 2,06% -0,13% 8,06% 4,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,35% 31,74% 34,87% 7,79% -4,23% 6,05% 4,20% -0,25% 14,88% 7,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,25% 64,55% 68,90% 57,46% 62,86% 62,42% 71,83% 66,86% 66,72% 65,08%
Rörelsekapital/omsättning 104,05% 109,11% 79,63% 69,63% 74,17% 73,67% 83,02% 83,39% 74,79% 69,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,74% 27,14% 13,00% -3,10% -2,32% 4,30% 5,42% 6,73% 10,30% 9,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 898,59% 1 289,29% 770,63% 476,76% 506,57% 573,29% 469,91% 656,17% 629,14% 416,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...