Visa allt om Göteborg Energi Gothnet AB
Visa allt om Göteborg Energi Gothnet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 162 623 169 258 162 373 161 421 169 613 179 558 172 451 133 137 162 574 157 433
Övrig omsättning 6 092 6 056 6 841 6 234 6 884 16 337 10 554 11 100 21 236 19 427
Rörelseresultat (EBIT) 26 706 13 078 26 503 34 454 33 369 21 645 23 814 -32 686 24 869 32 575
Resultat efter finansnetto 22 066 8 428 21 091 23 808 20 926 6 057 8 626 -39 468 17 671 19 876
Årets resultat -111 -16 120 -115 -48 -12 369 -23 245 -18 013 -32 041 -12 225 -8 704
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 655 794 649 325 655 205 664 826 679 318 686 385 681 682 624 560 587 319 542 537
Omsättningstillgångar 84 827 107 133 95 250 108 064 285 047 282 423 268 563 277 703 236 174 210 681
Tillgångar 740 621 756 458 750 455 772 890 964 365 968 808 950 245 902 263 823 493 753 218
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 019 32 130 48 250 48 365 48 413 48 444 48 550 48 694 48 933 49 097
Obeskattade reserver 506 102 518 123 516 928 507 861 484 833 448 058 410 498 377 487 373 566 339 365
Avsättningar (tkr) 8 000 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 150 000 150 000 150 000 175 000 375 000 425 000 425 000 425 000 375 000 335 000
Kortfristiga skulder 44 500 40 205 35 277 41 664 56 119 47 306 66 197 51 082 25 994 29 756
Skulder och eget kapital 740 621 756 458 750 455 772 890 964 365 968 808 950 245 902 263 823 493 753 218
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 933 915 910 900 800 749 889 692 938 913
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 14 739 15 601 14 770 12 979 13 660 15 701 15 182 16 903 16 994 15 512
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 7 246 7 257 7 186 5 946 6 837 7 512 7 713 8 670 9 973 8 495
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 168 715 175 314 169 214 167 655 176 497 195 895 183 005 144 237 183 810 176 860
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 36 34 31 35 38 37 42 39 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 783 4 702 4 776 5 207 4 846 4 725 4 661 3 170 4 169 4 143
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 685 677 692 665 629 654 668 656 751 676
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 82 415 68 097 85 934 88 193 87 284 76 936 76 298 38 742 72 803 82 542
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,92% 4,24% 0,59% -4,83% -5,54% 4,12% 29,53% -18,11% 3,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,61% 1,73% 3,54% 4,50% 3,51% 2,25% 2,53% -3,62% 3,02% 4,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,42% 7,73% 16,37% 21,53% 19,93% 12,13% 13,96% -24,55% 15,30% 20,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,23% 88,03% 87,59% 89,33% 86,09% 86,93% 85,34% 83,85% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,80% 39,54% 36,94% 41,13% 134,97% 130,94% 117,35% 170,22% 129,28% 114,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,62% 57,67% 60,16% 57,51% 44,23% 39,09% 36,95% 36,23% 39,38% 38,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 188,97% 265,13% 267,11% 258,33% 506,87% 594,89% 403,50% 536,67% 894,48% 695,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...