Visa allt om Nilsson & Sjölin Psykologkonsult Aktiebolag
Visa allt om Nilsson & Sjölin Psykologkonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 692 2 805 2 891 2 676 2 813 2 587 2 377 2 784 2 503 2 353
Övrig omsättning - - - - - - - - - 6
Rörelseresultat (EBIT) 1 447 1 623 1 635 1 538 1 727 1 533 1 114 1 474 1 456 1 291
Resultat efter finansnetto 1 480 1 655 1 687 1 690 1 797 1 481 1 265 1 763 1 715 1 518
Årets resultat 1 453 1 713 1 308 1 186 1 204 947 908 1 124 1 041 973
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 625 625 625 625 625 625 625 630 646 665
Omsättningstillgångar 3 182 7 230 6 228 5 207 5 530 3 719 3 783 13 051 11 836 10 570
Tillgångar 3 807 7 855 6 853 5 832 6 155 4 344 4 408 13 681 12 481 11 236
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 598 5 145 3 432 2 124 2 437 1 233 1 286 10 378 9 347 8 395
Obeskattade reserver 2 196 2 584 3 135 3 139 3 071 2 921 2 786 2 735 2 559 2 374
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 126 287 569 647 190 335 568 576 467
Skulder och eget kapital 3 807 7 855 6 853 5 832 6 155 4 344 4 408 13 681 12 481 11 236
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 502 488 467 395 614 536 401 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 6 637 16 20 16 16 19 16 20 19
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 119 180 184 181 153 224 238 150 137
Utdelning till aktieägare 1 400 5 000 0 0 1 500 0 1 000 10 000 92 89
Omsättning 1 692 2 805 2 891 2 676 2 813 2 587 2 377 2 784 2 503 2 359
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 846 1 403 1 446 1 338 1 407 1 294 1 189 1 392 1 252 1 177
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 6 385 356 351 337 283 430 395 288 260
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 447 1 623 1 635 1 538 1 727 1 533 1 119 1 490 1 476 1 313
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -39,68% -2,97% 8,03% -4,87% 8,74% 8,83% -14,62% 11,23% 6,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,90% 21,11% 24,65% 29,01% 29,21% 36,67% 29,36% 12,92% 14,93% 13,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 87,53% 59,11% 58,42% 63,23% 63,92% 61,58% 54,44% 63,47% 74,43% 64,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 187,29% 253,26% 205,50% 173,32% 173,59% 136,41% 145,06% 448,38% 449,86% 429,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,97% 91,16% 85,76% 76,09% 76,37% 77,94% 75,76% 90,25% 89,65% 89,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 24 476,92% 5 738,10% 2 170,03% 915,11% 854,71% 1 957,37% 1 129,25% 2 297,71% 2 054,86% 2 263,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...