Visa allt om Lenica Aktiebolag
Visa allt om Lenica Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 16 028 15 330 15 239 14 904 15 985 15 292 14 722 14 045 8 262 7 913
Övrig omsättning 84 67 60 70 112 185 128 108 - -
Rörelseresultat (EBIT) 292 176 -86 -656 30 -65 321 720 -131 53
Resultat efter finansnetto 268 133 -137 -701 -21 -102 296 663 -156 37
Årets resultat 256 133 -137 -471 -2 -76 131 405 -156 31
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 114 223 310 494 466 474 313 130 171
Omsättningstillgångar 1 090 849 959 830 1 253 1 225 1 387 1 386 527 619
Tillgångar 1 142 963 1 182 1 140 1 747 1 692 1 861 1 699 657 790
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -20 -277 -410 -273 198 200 396 465 60 201
Obeskattade reserver 11 0 0 0 234 252 284 168 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 23 77 131 186 209 178 154
Kortfristiga skulder 1 151 1 240 1 592 1 390 1 238 1 108 995 856 419 435
Skulder och eget kapital 1 142 963 1 182 1 140 1 747 1 692 1 861 1 699 657 790
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 264 278 240 150 165
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 677 1 598 1 750 1 719 1 376 1 188 1 113 1 078 676 571
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 642 518 442 455 396 451 401 332 255 227
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 120 200 0 0
Omsättning 16 112 15 397 15 299 14 974 16 097 15 477 14 850 14 153 8 262 7 913
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 5 5 5 5 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 671 2 555 2 540 2 484 3 197 3 058 2 944 2 809 2 754 2 638
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 392 363 369 365 360 383 362 332 373 327
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 354 285 41 -473 204 64 403 784 -68 111
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,55% 0,60% 2,25% -6,76% 4,53% 3,87% 4,82% 70,00% 4,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,57% 18,28% -7,28% -57,54% 1,72% -3,84% 17,30% 42,44% -19,94% 6,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,82% 1,15% -0,56% -4,40% 0,19% -0,43% 2,19% 5,13% -1,59% 0,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,30% 26,09% 24,94% 22,20% 23,02% 23,88% 24,80% 23,79% 23,81% 24,59%
Rörelsekapital/omsättning -0,38% -2,55% -4,15% -3,76% 0,09% 0,77% 2,66% 3,77% 1,31% 2,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -1,00% -28,76% -34,69% -23,95% 21,21% 22,80% 32,53% 34,49% 9,13% 25,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 32,84% 14,84% 19,47% 12,30% 39,42% 50,18% 74,67% 95,68% 38,66% 43,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...