Visa allt om CDON AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1 111 725 1 560 544 1 844 858 1 721 072 1 823 474 1 864 694 1 813 668 2 149 883 1 795 595 1 199 215
Övrig omsättning 117 55 487 - - 2 507 - - - 101 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 169 22 921 -95 590 -39 254 -1 705 -24 119 -3 563 68 900 104 264 100 652
Resultat efter finansnetto -1 528 -35 017 -115 175 -53 581 -10 344 -26 453 3 087 66 476 103 111 96 775
Årets resultat -1 528 -35 040 -69 071 -15 791 -2 654 33 103 4 850 -25 673 74 594 71 332
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 69 179 57 102 46 098 55 909 86 905 67 962 67 916 61 131 44 497 38 010
Omsättningstillgångar 434 060 479 646 476 134 407 694 428 334 384 562 285 449 441 039 492 058 372 348
Tillgångar 503 238 536 748 522 232 463 603 515 239 452 524 353 365 502 170 536 555 410 358
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 149 228 150 755 -14 205 39 866 45 657 48 311 15 207 10 357 36 030 25 556
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 1 655 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 354 010 385 993 536 437 423 737 469 582 404 213 338 157 491 813 498 870 384 802
Skulder och eget kapital 503 238 536 748 522 232 463 603 515 239 452 524 353 365 502 170 536 555 410 358
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 2 803 3 181 2 773 2 514 2 617 2 426 5 068 2 613 371 2 541
Varav tantiem till styrelse & VD - 2 739 - 260 395 176 - 725 60 -
Löner till övriga anställda 46 028 65 325 64 311 58 019 54 570 51 880 46 377 40 936 37 180 39 819
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 1 151 1 054 1 705 142 1 090 761 -
Sociala kostnader 28 570 32 097 28 528 28 787 22 836 22 277 18 020 15 636 14 116 17 239
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 111 842 1 616 031 1 844 858 1 721 072 1 825 981 1 864 694 1 813 668 2 149 883 1 795 696 1 199 215
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 143 161 151 152 146 147 138 120 106 112
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 774 9 693 12 218 11 323 12 490 12 685 13 143 17 916 16 940 10 707
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 541 625 633 588 548 521 503 493 487 532
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 169 22 921 -95 590 -3 381 8 355 -23 110 4 008 73 915 106 896 103 691
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,76% -15,41% 7,19% -5,62% -2,21% 2,81% -15,64% 19,73% 49,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,18% -5,71% -21,28% -11,01% -0,30% -4,66% 2,79% 13,86% 19,61% 24,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,08% -1,96% -6,02% -2,97% -0,09% -1,13% 0,54% 3,24% 5,86% 8,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,84% 13,26% 10,88% 10,35% 9,66% 8,10% 9,67% 10,94% 14,14% 19,25%
Rörelsekapital/omsättning 7,20% 6,00% -3,27% -0,93% -2,26% -1,05% -2,91% -2,36% -0,38% -1,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,65% 28,09% -2,72% 8,60% 8,86% 10,68% 4,30% 2,06% 6,94% 6,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,32% 78,47% 41,32% 52,29% 40,91% 36,28% 28,62% 38,17% 58,93% 61,35%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...