Visa allt om CDON AB
Visa allt om CDON AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 844 858 1 721 072 1 823 474 1 864 694 1 813 668 2 149 883 1 795 595 1 199 215 1 090 589 865 742
Övrig omsättning - - 2 507 - - - 101 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -95 590 -39 254 -1 705 -24 119 -3 563 68 900 104 264 100 652 100 951 88 484
Resultat efter finansnetto -115 175 -53 581 -10 344 -26 453 3 087 66 476 103 111 96 775 95 762 86 484
Årets resultat -69 071 -15 791 -2 654 33 103 4 850 -25 673 74 594 71 332 70 561 62 173
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 098 55 909 86 905 67 962 67 916 61 131 44 497 38 010 38 592 35 055
Omsättningstillgångar 476 134 407 694 428 334 384 562 285 449 441 039 492 058 372 348 336 654 339 563
Tillgångar 522 232 463 603 515 239 452 524 353 365 502 170 536 555 410 358 375 246 374 618
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -14 205 39 866 45 657 48 311 15 207 10 357 36 030 25 556 25 519 25 578
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 655 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 536 437 423 737 469 582 404 213 338 157 491 813 498 870 384 802 349 727 349 040
Skulder och eget kapital 522 232 463 603 515 239 452 524 353 365 502 170 536 555 410 358 375 246 374 618
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 773 2 514 2 617 2 426 5 068 2 613 371 2 541 2 702 1 915
Varav tantiem till styrelse & VD - 260 395 176 - 725 60 - 756 601
Löner till övriga anställda 64 311 58 019 54 570 51 880 46 377 40 936 37 180 39 819 38 223 31 065
Varav resultatlön till övriga anställda - 1 151 1 054 1 705 142 1 090 761 - 1 470 1 003
Sociala kostnader 28 528 28 787 22 836 22 277 18 020 15 636 14 116 17 239 16 028 13 224
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 844 858 1 721 072 1 825 981 1 864 694 1 813 668 2 149 883 1 795 696 1 199 215 1 090 589 865 742
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 151 152 146 147 138 120 106 112 109 102
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 218 11 323 12 490 12 685 13 143 17 916 16 940 10 707 10 005 8 488
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 633 588 548 521 503 493 487 532 523 453
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -95 590 -3 381 8 355 -23 110 4 008 73 915 106 896 103 691 103 297 89 537
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,19% -5,62% -2,21% 2,81% -15,64% 19,73% 49,73% 9,96% 25,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -21,28% -11,01% -0,30% -4,66% 2,79% 13,86% 19,61% 24,65% 27,08% 24,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,02% -2,97% -0,09% -1,13% 0,54% 3,24% 5,86% 8,44% 9,32% 10,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 10,88% 10,35% 9,66% 8,10% 9,67% 10,94% 14,14% 19,25% 20,15% 21,40%
Rörelsekapital/omsättning -3,27% -0,93% -2,26% -1,05% -2,91% -2,36% -0,38% -1,04% -1,20% -1,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -2,72% 8,60% 8,86% 10,68% 4,30% 2,06% 6,94% 6,23% 6,80% 6,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 41,32% 52,29% 40,91% 36,28% 28,62% 38,17% 58,93% 61,35% 66,93% 69,84%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...