Visa allt om CDON AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12
Nettoomsättning 461 200 542 000
Övrig omsättning 1 800 1 000
Rörelseresultat (EBIT) -151 800 -62 000
Resultat efter finansnetto -151 900 -62 000
Årets resultat -151 900 -62 000
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 74 700 114 000
Omsättningstillgångar 163 000 266 000
Tillgångar 237 700 381 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 44 500 200 000
Minoritetsintressen 0 0
Avsättningar (tkr) 20 300 7 000
Långfristiga skulder 300 0
Kortfristiga skulder 172 600 174 000
Skulder och eget kapital 237 700 381 000
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
Löner till styrelse & VD 4 400 3 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 74 300 45 001
Varav resultatlön till övriga anställda 0 1
Sociala kostnader 29 600 27 000
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 463 000 543 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 126 124
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 660 4 371
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 860 605
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -125 800 -61 980
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -63,78% -16,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -32,87% -11,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,24% 41,88%
Rörelsekapital/omsättning -2,08% 16,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,72% 52,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,46% 141,95%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 459 300 542 000 795 000 1 111 725 1 560 544 1 844 858 1 721 072 1 823 474 1 864 694 1 813 668
Övrig omsättning 1 400 0 1 000 117 55 487 0 0 2 507 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -115 400 -62 000 -6 000 -1 169 22 921 -95 590 -39 254 -1 705 -24 119 -3 563
Resultat efter finansnetto -145 700 -62 000 -6 000 -1 528 -35 017 -115 175 -53 581 -10 344 -26 453 3 087
Årets resultat -145 700 -62 000 -6 000 -1 528 -35 040 -69 071 -15 791 -2 654 33 103 4 850
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 74 600 107 000 62 000 69 179 57 102 46 098 55 909 86 905 67 962 67 916
Omsättningstillgångar 160 200 261 000 234 000 434 060 479 646 476 134 407 694 428 334 384 562 285 449
Tillgångar 234 800 368 000 296 000 503 238 536 748 522 232 463 603 515 239 452 524 353 365
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 700 188 000 59 000 149 228 150 755 -14 205 39 866 45 657 48 311 15 207
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 20 300 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 171 900 173 000 237 000 354 010 385 993 536 437 423 737 469 582 404 213 338 157
Skulder och eget kapital 234 800 368 000 296 000 503 238 536 748 522 232 463 603 515 239 452 524 353 365
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 4 400 3 000 6 000 2 803 3 181 2 773 2 514 2 617 2 426 5 068
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 3 000 - 2 739 - 260 395 176 -
Löner till övriga anställda 70 200 45 001 43 000 46 028 65 325 64 311 58 019 54 570 51 880 46 377
Varav resultatlön till övriga anställda 500 1 5 000 - - - 1 151 1 054 1 705 142
Sociala kostnader 28 700 27 000 27 000 28 570 32 097 28 528 28 787 22 836 22 277 18 020
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 460 700 542 000 796 000 1 111 842 1 616 031 1 844 858 1 721 072 1 825 981 1 864 694 1 813 668
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 121 124 129 143 161 151 152 146 147 138
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 796 4 371 6 163 7 774 9 693 12 218 11 323 12 490 12 685 13 143
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 854 605 589 541 625 633 588 548 521 503
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -93 800 -61 980 16 000 -1 169 22 921 -95 590 -3 381 8 355 -23 110 4 008
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,26% -31,82% -28,49% -28,76% -15,41% 7,19% -5,62% -2,21% 2,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -49,06% -16,85% -1,35% -0,18% -5,71% -21,28% -11,01% -0,30% -4,66% 2,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -25,08% -11,44% -0,50% -0,08% -1,96% -6,02% -2,97% -0,09% -1,13% 0,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,03% 41,88% 31,19% 18,84% 13,26% 10,88% 10,35% 9,66% 8,10% 9,67%
Rörelsekapital/omsättning -2,55% 16,24% -0,38% 7,20% 6,00% -3,27% -0,93% -2,26% -1,05% -2,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,19% 51,09% 19,93% 29,65% 28,09% -2,72% 8,60% 8,86% 10,68% 4,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,19% 139,88% 88,19% 93,32% 78,47% 41,32% 52,29% 40,91% 36,28% 28,62%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!