Visa allt om Kinnan AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 74 144 89 567 84 032 91 840 128 215 181 165 194 864 191 390 164 785 194 326
Övrig omsättning 1 860 884 552 453 2 121 1 760 1 303 1 794 1 743 2 275
Rörelseresultat (EBIT) 2 462 2 144 1 420 -1 436 -2 839 2 902 5 470 11 828 5 940 8 986
Resultat efter finansnetto 2 133 1 555 704 -2 144 -2 920 1 892 4 224 10 279 5 527 9 271
Årets resultat 93 99 704 -444 -920 1 454 2 726 4 369 248 -1 016
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 121 161 17 025 17 195 17 204 17 142 17 149 17 065 17 336 17 715
Omsättningstillgångar 66 991 90 841 52 316 64 618 66 360 81 587 111 083 104 696 110 523 108 495
Tillgångar 67 112 91 003 69 341 81 813 83 564 98 729 128 233 121 761 127 859 126 210
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 273 35 180 35 082 34 378 34 822 35 742 34 289 29 496 25 127 24 879
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158
Avsättningar (tkr) 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 5 000 5 000 4 500 2 000 2 000
Långfristiga skulder 17 496 39 849 16 824 32 927 26 831 31 221 39 691 50 160 59 992 40 685
Kortfristiga skulder 10 342 11 974 13 436 10 508 17 911 26 767 49 253 37 605 40 740 58 486
Skulder och eget kapital 67 112 91 003 69 341 81 813 83 564 98 729 128 233 121 761 127 859 126 210
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 612 826 1 226 669 749
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 6 688 6 592 6 752 6 298 6 789 7 933 7 722 6 581 7 892 8 423
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 2 678 2 955 3 070 2 797 2 994 4 054 4 081 3 754 5 083 4 945
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 76 004 90 451 84 584 92 293 130 336 182 925 196 167 193 184 166 528 196 601
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 14 17 19 23 20 21 19 22 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 703 6 398 4 943 4 834 5 575 9 058 9 279 10 073 7 490 8 833
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 734 701 593 494 439 640 619 615 622 663
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 502 2 187 1 503 -1 372 -2 789 2 957 5 579 12 136 6 319 9 527
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,22% 6,59% -8,50% -28,37% -29,23% -7,03% 1,82% 16,15% -15,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,67% 2,36% 2,05% -1,68% -2,41% 2,94% 4,36% 9,74% 6,26% 9,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,32% 2,39% 1,69% -1,50% -1,57% 1,60% 2,87% 6,20% 4,86% 5,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,43% 22,64% 23,47% 23,78% 16,22% 19,27% 20,96% 21,92% 24,71% 33,24%
Rörelsekapital/omsättning 76,40% 88,05% 46,27% 58,92% 37,79% 30,26% 31,73% 35,05% 42,35% 25,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,56% 38,66% 50,59% 42,02% 41,67% 36,20% 26,74% 24,22% 19,65% 19,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 445,11% 574,25% 299,72% 371,57% 266,08% 175,01% 120,38% 187,88% 173,11% 90,79%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...