Visa allt om Skivakuten Nytt & Begagnat i Hudiksvall SNOBB AB
Visa allt om Skivakuten Nytt & Begagnat i Hudiksvall SNOBB AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 952 4 043 3 571 3 500 3 230 3 582 3 381 4 314 4 558 4 607
Övrig omsättning 64 37 8 14 17 120 2 - - 2
Rörelseresultat (EBIT) 163 272 87 96 47 -221 166 -206 -249 -33
Resultat efter finansnetto 163 269 87 93 45 -229 140 -216 -255 -41
Årets resultat 138 269 87 93 45 -166 78 -216 -279 -15
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 45 26 5 6 8 6 14 23 49
Omsättningstillgångar 982 879 571 549 591 561 830 794 916 1 164
Tillgångar 1 020 923 597 554 597 569 835 807 940 1 213
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 701 563 294 207 114 69 235 157 373 652
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 18 26 5 0 0 0 47 61 0 0
Kortfristiga skulder 300 334 298 346 482 500 520 589 566 560
Skulder och eget kapital 1 020 923 597 554 597 569 835 807 940 1 213
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 198 109 112 112 192 382 376 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 499 434 286 278 174 362 287 293 305 424
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 124 139 158 137 136 171 214 344 327 331
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 016 4 080 3 579 3 514 3 247 3 702 3 383 4 314 4 558 4 609
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 317 1 348 1 190 1 167 1 615 1 791 1 691 1 079 1 140 1 152
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 130 110 123 94 136 251 344 266 257 231
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 172 281 94 99 50 -216 174 -191 -223 5
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,25% 13,22% 2,03% 8,36% -9,83% 5,94% -21,63% -5,35% -1,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,98% 29,47% 14,74% 17,33% 7,87% -38,84% 19,88% -25,28% -26,49% -2,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,12% 6,73% 2,46% 2,74% 1,46% -6,17% 4,91% -4,73% -5,46% -0,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,73% 32,15% 33,30% 34,03% 32,85% 26,58% 47,03% 36,58% 33,90% 35,34%
Rörelsekapital/omsättning 17,26% 13,48% 7,64% 5,80% 3,37% 1,70% 9,17% 4,75% 7,68% 13,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,73% 61,00% 49,25% 37,36% 19,10% 12,13% 31,06% 19,45% 39,68% 53,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,67% 108,08% 55,37% 26,88% 23,86% 17,00% 14,62% 17,32% 37,46% 86,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...