Visa allt om Arkitektgruppen Strandberg & Partners Aktiebolag
Visa allt om Arkitektgruppen Strandberg & Partners Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 309 1 126 145 181 359 390 705 599 1 040 1 014
Övrig omsättning - - - 8 38 - - - - 106
Rörelseresultat (EBIT) 201 359 -137 -144 9 -64 -4 -311 88 253
Resultat efter finansnetto 197 385 1 -144 9 -64 -3 -304 130 272
Årets resultat 143 319 1 -144 4 -11 36 9 64 143
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 543 625 803 380 533 630 535 423 65 100
Omsättningstillgångar 720 537 130 238 321 243 516 604 1 558 1 605
Tillgångar 1 262 1 163 933 618 854 872 1 052 1 027 1 624 1 706
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 999 856 537 536 781 777 888 852 983 1 049
Obeskattade reserver 62 50 0 0 0 0 53 106 440 404
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 201 257 395 82 73 95 111 69 201 253
Skulder och eget kapital 1 262 1 163 933 618 854 872 1 052 1 027 1 624 1 706
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 292 310 178 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 205 50 53 0 60 37 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 34 6 5 5 19 17 100 172 102 94
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 309 1 126 145 189 397 390 705 599 1 040 1 120
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 309 1 126 145 181 359 390 705 599 1 040 1 014
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 192 7 6 - 82 38 284 492 306 377
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 284 436 -60 -93 60 -29 13 -283 123 288
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,25% 676,55% -19,89% -49,58% -7,95% -44,68% 17,70% -42,40% 2,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,93% 33,28% 0,11% -23,30% 1,17% -7,34% -0,38% -29,60% 8,07% 15,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,36% 34,37% 0,69% -79,56% 2,79% -16,41% -0,57% -50,75% 12,60% 26,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,32% 54,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 39,65% 24,87% -182,76% 86,19% 69,08% 37,95% 57,45% 89,32% 130,48% 133,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,99% 76,96% 57,56% 86,73% 91,45% 89,11% 88,12% 90,57% 80,04% 78,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 358,21% 208,95% 32,91% 290,24% 439,73% 255,79% 464,86% 875,36% 775,12% 634,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...