Visa allt om Luleå Byggtransporter Aktiebolag
Visa allt om Luleå Byggtransporter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 365 224 170 107 0 205 1 904 1 847 1 888 1 760
Övrig omsättning - - - - - 640 12 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 132 -40 72 22 -7 364 262 120 23 -32
Resultat efter finansnetto 160 -6 100 102 41 407 299 149 51 -6
Årets resultat 131 42 84 98 41 242 228 116 98 29
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 700 700 700 700 700 700 700 700 700 822
Omsättningstillgångar 269 247 264 205 144 323 634 603 581 408
Tillgångar 969 947 964 905 844 1 023 1 334 1 303 1 281 1 230
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 855 824 842 798 750 884 1 102 1 074 1 058 980
Obeskattade reserver 40 40 90 90 90 90 0 0 0 75
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 74 83 32 17 4 49 231 229 223 175
Skulder och eget kapital 969 947 964 905 844 1 023 1 334 1 303 1 281 1 230
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 300 613 607 570 561
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 198 222 83 70 0 0 7 7 4 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 18 23 4 7 0 131 289 351 350 292
Utdelning till aktieägare 0 100 60 40 50 175 460 100 100 20
Omsättning 365 224 170 107 0 845 1 916 1 847 1 888 1 760
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 0 0 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 365 224 170 - - 205 952 924 944 880
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 219 251 87 - - 449 462 485 465 431
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 132 -40 72 22 -7 364 262 120 145 92
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 62,95% 31,76% 58,88% - -100,00% -89,23% 3,09% -2,17% 7,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,51% -0,63% 10,37% 11,27% - 39,78% 22,41% 11,44% 4,14% -0,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 43,84% -2,68% 58,82% 95,33% - 198,54% 15,70% 8,07% 2,81% -0,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 53,42% 73,21% 136,47% 175,70% - 133,66% 21,17% 20,25% 18,96% 13,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,46% 90,31% 94,63% 95,93% 96,72% 92,90% 82,61% 82,43% 82,59% 84,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 363,51% 297,59% 825,00% 1 205,88% 3 600,00% 659,18% 274,46% 263,32% 260,54% 233,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...