Visa allt om LKL REDOVISNINGSKONSULT Aktiebolag
Visa allt om LKL REDOVISNINGSKONSULT Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 954 1 276 989 1 143 1 323 1 461 981 917 1 053 978
Övrig omsättning - - - 132 - 147 - 113 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 89 269 -142 329 241 879 241 -21 184 191
Resultat efter finansnetto 221 326 -51 417 116 475 279 106 191 191
Årets resultat 206 223 1 285 15 68 144 48 95 96
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 15 15 15 107 147 94 127 540 429
Omsättningstillgångar 3 616 3 062 2 605 2 220 2 457 1 888 1 730 1 690 485 457
Tillgångar 3 630 3 077 2 620 2 235 2 564 2 035 1 824 1 817 1 025 886
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 686 1 480 1 257 1 256 971 956 888 744 696 600
Obeskattade reserver 563 585 535 587 528 498 270 195 163 111
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 381 1 012 828 392 1 065 581 666 879 167 175
Skulder och eget kapital 3 630 3 077 2 620 2 235 2 564 2 035 1 824 1 817 1 025 886
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 330 150 12 12 167 300 278 293
Varav tantiem till styrelse & VD - - 330 150 - - - - - -
Löner till övriga anställda 372 415 210 166 317 20 10 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 149 161 204 134 168 53 99 126 137 133
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 954 1 276 989 1 275 1 323 1 608 981 1 030 1 056 978
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 954 1 276 989 1 143 1 323 1 461 981 917 1 053 978
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 574 610 793 488 543 85 279 492 424 437
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 89 269 -142 329 281 1 083 275 140 227 222
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,24% 29,02% -13,47% -13,61% -9,45% 48,93% 6,98% -12,92% 7,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,17% 13,10% -1,91% 18,79% 10,41% 44,42% 15,35% 5,89% 18,73% 21,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,48% 31,58% -5,06% 36,75% 20,18% 61,88% 28,54% 11,67% 18,23% 19,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 234,28% 160,66% 179,68% 159,93% 105,22% 89,46% 108,46% 88,44% 30,20% 28,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,54% 62,93% 63,90% 76,68% 53,05% 65,01% 59,59% 48,86% 79,35% 76,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 261,84% 302,57% 314,61% 566,33% 230,70% 324,96% 259,76% 192,26% 290,42% 261,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...