Visa allt om Capio Ortopediska Huset AB
Visa allt om Capio Ortopediska Huset AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 113 288 122 866 115 178 84 535 75 426 43 836 76 598 26 751 81 822 87 490
Övrig omsättning - - - - 57 40 55 35 176 89
Rörelseresultat (EBIT) 10 502 13 426 10 128 5 065 5 612 844 9 978 3 039 9 048 9 771
Resultat efter finansnetto 10 500 13 406 10 202 5 258 5 783 918 10 045 3 019 8 988 10 690
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 551 19 851 21 455 4 365 4 757 5 754 6 626 7 305 7 770 8 985
Omsättningstillgångar 31 083 34 576 32 564 37 613 35 404 29 579 40 972 35 222 34 598 48 808
Tillgångar 47 634 54 427 54 019 41 978 40 161 35 333 47 598 42 527 42 368 57 793
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 451 20 451 20 451 20 451 20 451 20 451 20 451 20 450 20 450 20 450
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 6 282 6 415 6 550
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 2 183 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 27 183 33 976 33 568 21 528 17 527 14 882 27 147 15 795 15 503 30 793
Skulder och eget kapital 47 634 54 427 54 019 41 978 40 161 35 333 47 598 42 527 42 368 57 793
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
2010-04
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 459 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 28 794 28 786 23 670 18 504 17 866 13 084 19 228 7 053 21 211 24 532
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 13 417 13 227 10 895 8 394 8 468 5 860 8 165 3 107 10 095 7 952
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 113 288 122 866 115 178 84 535 75 483 43 876 76 653 26 786 81 998 87 579
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 55 57 47 39 38 38 38 43 43 50
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 060 2 156 2 451 2 168 1 985 1 154 2 016 622 1 903 1 750
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 776 737 735 690 707 504 730 238 737 733
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 363 17 098 12 763 6 219 6 799 1 780 11 724 3 639 10 816 13 054
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,80% 6,67% 36,25% 12,08% 72,06% - 186,34% -67,31% -6,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,05% 24,67% 18,89% 12,53% 14,40% 2,60% 21,13% 7,15% 21,77% 18,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,27% 10,93% 8,86% 6,22% 7,67% 2,10% 13,13% 11,36% 11,27% 12,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,99% 18,93% 17,12% 14,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,44% 0,49% -0,87% 19,03% 23,70% 33,53% 18,05% 72,62% 23,34% 20,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,93% 37,58% 37,86% 48,72% 50,92% 57,88% 42,97% 58,97% 59,43% 43,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,33% 98,18% 89,42% 170,61% 195,82% 180,00% 138,99% 202,59% 202,38% 147,69%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2010 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...