Visa allt om Toleruds hästfoder och maskin AB
Visa allt om Toleruds hästfoder och maskin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 15 295 14 856 15 961 14 350 13 700 10 896 9 872 10 016 9 423 7 555
Övrig omsättning 1 085 2 451 1 295 1 467 263 632 571 562 542 513
Rörelseresultat (EBIT) 933 1 841 1 867 1 858 1 423 2 036 1 591 2 494 1 567 1 521
Resultat efter finansnetto 1 018 2 004 1 948 1 933 1 456 2 190 1 654 2 554 1 552 1 520
Årets resultat 980 824 1 223 707 1 018 1 270 887 1 283 709 647
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 970 12 945 10 600 10 592 9 627 8 198 7 673 7 140 6 208 5 901
Omsättningstillgångar 9 683 11 617 8 434 7 477 5 634 5 725 4 619 3 763 6 282 3 490
Tillgångar 22 653 24 562 19 034 18 069 15 260 13 923 12 292 10 904 12 490 9 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 728 10 748 10 324 9 101 8 394 7 935 6 666 5 778 4 495 3 787
Obeskattade reserver 6 549 6 775 5 815 5 435 4 455 4 377 3 909 3 466 2 706 2 137
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 297 2 408 698 554 0 0 0 0 720 481
Kortfristiga skulder 3 078 4 631 2 197 2 979 2 412 1 611 1 718 1 659 4 568 2 986
Skulder och eget kapital 22 653 24 562 19 034 18 069 15 260 13 923 12 292 10 904 12 490 9 391
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 357 400 311 114
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 105 1 820 1 767 1 742 1 341 935 730 554 477 428
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 682 559 499 430 307 191 253 247 202 164
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 400 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 380 17 307 17 256 15 817 13 963 11 528 10 443 10 578 9 965 8 068
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 549 2 971 3 192 2 870 2 740 2 724 2 468 2 504 2 356 1 889
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 465 476 453 434 330 282 335 301 248 177
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 224 4 546 4 357 4 136 3 604 3 885 3 396 3 935 2 709 2 576
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,96% -6,92% 11,23% 4,74% 25,73% 10,37% -1,44% 6,29% 24,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,54% 8,19% 10,24% 10,87% 9,65% 15,73% 13,46% 23,55% 12,81% 16,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,72% 13,54% 12,22% 13,69% 10,74% 20,10% 16,76% 25,64% 16,98% 20,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,70% 75,71% 72,03% 73,91% 72,12% 76,71% 75,36% 80,04% 65,02% 64,53%
Rörelsekapital/omsättning 43,18% 47,02% 39,08% 31,34% 23,52% 37,76% 29,39% 21,01% 18,19% 6,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,91% 65,27% 78,07% 72,54% 76,52% 80,16% 77,67% 75,88% 51,59% 56,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 191,07% 184,24% 264,86% 170,93% 149,46% 198,94% 189,06% 151,48% 104,73% 76,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...