Visa allt om CALU i Malmö Aktiebolag
Visa allt om CALU i Malmö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 170 902 1 529 1 745 1 200 1 151 232 732 1 228 2 576
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 129 476 375 850 389 997 70 146 113 868
Resultat efter finansnetto 128 469 426 874 407 993 140 159 148 869
Årets resultat 98 363 525 603 217 540 140 153 131 457
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 20 22 34 46 90
Omsättningstillgångar 2 751 3 004 3 139 3 002 2 376 2 131 1 274 1 381 1 242 1 638
Tillgångar 2 751 3 004 3 139 3 002 2 376 2 151 1 296 1 415 1 289 1 728
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 182 2 234 2 221 1 852 1 392 1 307 895 880 862 822
Obeskattade reserver 382 382 382 635 583 477 224 279 342 389
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 186 388 536 516 401 367 178 256 84 517
Skulder och eget kapital 2 751 3 004 3 139 3 002 2 376 2 151 1 296 1 415 1 289 1 728
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 422 391 0 0 120 430 408
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 430 250 521 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 522 79 364 316 303 0 0 38 148 144
Utdelning till aktieägare 150 150 350 156 143 132 128 125 136 91
Omsättning 1 170 902 1 529 1 745 1 200 1 151 232 732 1 228 2 576
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 170 451 765 873 600 576 116 366 614 1 288
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 962 172 496 371 351 3 4 83 298 276
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 129 476 375 850 389 999 82 158 127 884
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,71% -41,01% -12,38% 45,42% 4,26% 396,12% -68,31% -40,39% -52,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,73% 15,85% 13,76% 29,15% 17,13% 46,49% 10,80% 11,73% 11,95% 50,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,11% 52,77% 28,25% 50,14% 33,92% 86,88% 60,34% 22,68% 12,54% 34,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,89% 99,80% 100,00% 99,83% 99,83% 99,14% 58,61% 68,24% 60,02%
Rörelsekapital/omsättning 219,23% 290,02% 170,24% 142,46% 164,58% 153,26% 472,41% 153,69% 94,30% 43,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,15% 84,29% 80,25% 77,28% 76,67% 77,11% 81,80% 76,39% 85,98% 63,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 479,03% 774,23% 585,63% 581,78% 592,52% 580,65% 715,73% 539,45% 1 478,57% 316,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...