Visa allt om Måleribolaget Entreprenad Rune Karlsson Aktiebolag
Visa allt om Måleribolaget Entreprenad Rune Karlsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 266 11 952 10 907 15 760 10 433 13 421 13 490 12 697 14 963 13 867
Övrig omsättning 286 331 64 52 109 74 69 35 128 -
Rörelseresultat (EBIT) 115 172 375 951 -13 1 147 488 192 1 340 757
Resultat efter finansnetto 116 172 387 971 14 1 159 492 219 1 415 769
Årets resultat 7 1 292 710 0 854 346 8 76 42
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 45 0 41 40 94 222 164 235 97
Omsättningstillgångar 2 792 2 936 3 346 4 535 3 831 4 148 3 174 3 399 3 489 4 350
Tillgångar 2 826 2 981 3 346 4 576 3 871 4 242 3 396 3 563 3 724 4 447
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 859 852 1 351 2 059 1 349 2 049 1 195 849 841 765
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 967 2 129 1 995 2 516 2 522 2 193 2 201 2 714 2 884 3 682
Skulder och eget kapital 2 826 2 981 3 346 4 576 3 871 4 242 3 396 3 563 3 724 4 447
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 855 0 0 - 214 0 0 10
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 514 4 660 3 916 5 339 4 982 5 190 4 779 4 695 5 374 5 928
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 394 2 046 2 012 2 227 2 026 2 179 1 992 1 924 2 308 2 305
Utdelning till aktieägare 0 0 500 700 0 700 1 0 0 0
Omsättning 7 552 12 283 10 971 15 812 10 542 13 495 13 559 12 732 15 091 13 867
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 15 17 16 15 16 15 14 18 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 727 797 642 985 696 839 899 907 831 660
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 498 453 413 492 487 466 460 484 440 398
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 126 183 391 973 41 1 213 585 259 1 413 800
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -39,21% 9,58% -30,79% 51,06% -22,26% -0,51% 6,25% -15,14% 7,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,14% 5,94% 11,57% 21,28% 0,36% 27,32% 14,49% 6,15% 38,00% 17,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,61% 1,48% 3,55% 6,18% 0,13% 8,64% 3,65% 1,72% 9,46% 5,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,87% 76,83% 68,22% 83,41% 74,31% 77,01% 71,70% 80,96% 76,43% 78,77%
Rörelsekapital/omsättning 11,35% 6,75% 12,39% 12,81% 12,55% 14,57% 7,21% 5,39% 4,04% 4,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,40% 28,58% 40,38% 45,00% 34,85% 48,30% 35,19% 23,83% 22,58% 17,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 141,94% 124,24% 161,00% 178,42% 140,72% 170,77% 141,39% 125,24% 112,83% 118,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...