Visa allt om Svenska Golfförbundet Event AB
Visa allt om Svenska Golfförbundet Event AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 930 1 012 8 549 800 0 0 46 314 74 300 53 544
Övrig omsättning 18 - - - - - 125 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 -361 -417 -192 -299 -3 35 -2 920 -286 -6 063
Resultat efter finansnetto 1 -361 -418 -186 -292 4 2 -3 683 -543 -6 258
Årets resultat 1 -361 -418 14 8 4 2 -3 683 -543 -6 258
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 220 1 533 832
Omsättningstillgångar 174 724 567 2 082 1 186 708 737 11 573 37 225 17 758
Tillgångar 174 724 567 2 082 1 186 708 737 11 793 38 758 18 589
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 153 152 113 431 417 409 405 403 486 530
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 572 453 1 650 768 299 331 11 391 38 272 18 060
Skulder och eget kapital 174 724 567 2 082 1 186 708 737 11 793 38 758 18 589
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 1 046 780 667
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 639 647 590 552 0 0 960 656 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 360 357 341 302 0 0 1 030 640 419
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 930 1 012 8 549 800 0 125 46 314 74 300 53 544
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 1 0 0 3 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 930 1 012 8 549 800 - - 15 438 24 767 53 544
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 1 284 1 022 1 043 879 - - 1 105 731 1 299
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 -361 -417 -192 -299 -3 35 -2 307 315 -5 647
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -8,10% -88,16% 968,62% - - -100,00% -37,67% 38,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -49,86% -73,37% -8,89% -24,54% - - -24,50% -0,41% -32,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -38,82% -41,11% -2,16% -36,38% - - -6,24% -0,21% -11,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 16,34% 11,26% 5,05% 52,25% - - 0,39% -1,41% -0,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,93% 20,99% 19,93% 20,70% 35,16% 57,77% 54,95% 3,42% 1,25% 2,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 828,57% 126,57% 125,17% 126,18% 154,43% 236,79% 222,66% 101,60% 97,26% 98,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...