Visa allt om Libo Förvaltnings AB
Visa allt om Libo Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 151 4 476 4 235 3 941 4 306 4 565 4 006 4 106 3 954 3 901
Övrig omsättning - - - - 10 - 1 67 - 2
Rörelseresultat (EBIT) 393 271 337 115 316 519 287 435 510 286
Resultat efter finansnetto 1 052 930 916 748 918 1 061 630 799 886 1 043
Årets resultat 737 692 673 543 578 614 449 526 515 799
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 929 8 142 7 654 7 380 6 358 5 708 5 116 4 728 4 571 3 633
Omsättningstillgångar 1 791 1 099 1 665 1 501 1 424 2 557 2 553 2 621 2 583 3 035
Tillgångar 9 720 9 241 9 319 8 881 7 782 8 264 7 670 7 349 7 154 6 668
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 461 6 099 5 707 5 334 5 091 4 807 4 462 4 268 3 742 3 648
Obeskattade reserver 1 737 1 635 1 602 1 557 1 513 1 388 1 173 1 165 1 110 951
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 780 780 1 260 1 269 489 1 389 1 390 1 270 1 520 1 520
Kortfristiga skulder 742 727 750 720 689 680 644 646 782 549
Skulder och eget kapital 9 720 9 241 9 319 8 881 7 782 8 264 7 670 7 349 7 154 6 668
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 490 500 456 359
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 504 1 484 1 432 1 380 1 331 803 772 687 752
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 704 624 580 572 552 538 541 512 490
Utdelning till aktieägare 375 375 300 300 300 293 270 255 0 0
Omsättning 5 151 4 476 4 235 3 941 4 316 4 565 4 007 4 173 3 954 3 903
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 030 746 847 788 861 913 801 821 791 780
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 450 372 425 406 396 383 371 367 336 325
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 425 307 373 138 326 523 287 462 543 311
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,08% 5,69% 7,46% -8,48% -5,67% 13,95% -2,44% 3,84% 1,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,01% 10,29% 10,22% 8,74% 12,52% 13,66% 8,94% 12,63% 14,02% 17,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,77% 21,25% 22,48% 19,69% 22,62% 24,73% 17,12% 22,60% 25,37% 29,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,46% 67,98% 72,07% 71,15% 66,40% 66,22% 68,97% 68,73% 70,71% 64,52%
Rörelsekapital/omsättning 20,36% 8,31% 21,61% 19,82% 17,07% 41,12% 47,65% 48,10% 45,55% 63,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,41% 79,80% 74,65% 73,74% 79,75% 70,55% 69,45% 69,76% 63,48% 64,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 241,37% 151,17% 222,00% 208,47% 206,68% 376,03% 396,43% 405,73% 330,31% 552,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...