Visa allt om JOF Maskinservice Aktiebolag
Visa allt om JOF Maskinservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 533 2 491 3 182 2 928 2 271 4 156 2 941 2 060 2 002 1 855
Övrig omsättning - - 23 70 - - 21 48 - -
Rörelseresultat (EBIT) 304 369 143 426 96 194 103 13 249 94
Resultat efter finansnetto 304 363 140 422 91 193 101 11 245 94
Årets resultat 213 173 104 257 79 102 54 7 128 47
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 111 196 281 262 108 189 270 217 0 3
Omsättningstillgångar 1 232 1 242 992 960 743 872 479 435 696 665
Tillgångar 1 343 1 438 1 272 1 222 851 1 061 749 652 696 668
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 707 644 571 617 359 280 328 274 317 383
Obeskattade reserver 437 408 269 273 184 205 157 133 133 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 199 386 432 333 307 576 264 245 246 214
Skulder och eget kapital 1 343 1 438 1 272 1 222 851 1 061 749 652 696 668
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 429 - 0 0 369 353 344 344 308
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 535 521 553 120 110 110 114 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 143 202 172 183 264 251 248 165 131
Utdelning till aktieägare 100 150 100 150 0 0 150 0 50 195
Omsättning 1 533 2 491 3 205 2 998 2 271 4 156 2 962 2 108 2 002 1 855
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 533 2 491 1 591 1 464 1 136 2 078 1 471 1 030 1 001 928
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 557 575 419 348 370 393 370 366 314 273
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 389 454 228 512 177 275 184 67 252 169
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,46% -21,72% 8,67% 28,93% -45,36% 41,31% 42,77% 2,90% 7,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,71% 25,66% 11,32% 34,86% 11,28% 18,28% 13,75% 1,99% 35,92% 14,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,90% 14,81% 4,53% 14,55% 4,23% 4,67% 3,50% 0,63% 12,49% 5,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,36% 49,50% 38,69% 45,73% 47,56% 29,84% 35,84% 45,78% 53,35% 48,52%
Rörelsekapital/omsättning 67,38% 34,36% 17,60% 21,41% 19,20% 7,12% 7,31% 9,22% 22,48% 24,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,02% 66,92% 61,39% 67,92% 58,12% 40,63% 59,24% 57,06% 59,30% 64,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 619,10% 321,76% 229,63% 288,29% 242,02% 151,39% 181,44% 177,55% 282,93% 310,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...