Visa allt om Ingvar & Roland Jonssons Gräv i Ostra Aktiebolag
Visa allt om Ingvar & Roland Jonssons Gräv i Ostra Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 221 361 173 1 489 2 503 1 953 2 023 1 759 2 864 3 649
Övrig omsättning 200 73 624 - - - - 190 - 61
Rörelseresultat (EBIT) 36 -114 -139 -29 210 -120 103 54 181 375
Resultat efter finansnetto 36 -114 -137 -38 170 -174 47 14 135 308
Årets resultat 0 -1 -9 0 0 1 24 1 54 224
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 346 465 436 557 824 1 092 1 207 1 533 1 025 961
Omsättningstillgångar 270 308 481 722 1 001 510 810 797 980 1 320
Tillgångar 616 772 918 1 279 1 825 1 602 2 017 2 330 2 005 2 280
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 276 276 278 287 286 286 336 362 410 407
Obeskattade reserver 157 121 233 361 403 236 414 404 395 335
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 81 220 364 553 50 370
Kortfristiga skulder 184 376 408 632 1 055 860 904 1 012 1 150 1 168
Skulder och eget kapital 616 772 918 1 279 1 825 1 602 2 017 2 330 2 005 2 280
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 588 568 510 650 790
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 100 - -
Löner till övriga anställda - 0 180 480 880 34 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 71 181 314 352 339 231 226 268
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50
Omsättning 421 434 797 1 489 2 503 1 953 2 023 1 949 2 864 3 710
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 173 1 489 1 252 977 1 012 880 1 432 1 825
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 268 677 597 487 454 371 438 529
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 154 6 -44 238 558 208 429 326 411 769
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,78% 108,67% -88,38% -40,51% 28,16% -3,46% 15,01% -38,58% -21,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,84% -14,64% -14,92% -2,19% 11,51% -7,43% 5,11% 2,32% 9,23% 16,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,29% -31,30% -79,19% -1,88% 8,39% -6,09% 5,09% 3,07% 6,46% 10,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,40% 60,11% 79,19% 98,39% 18,02% -3,02% 7,66% -4,60% 8,94% 9,76%
Rörelsekapital/omsättning 38,91% -18,84% 42,20% 6,04% -2,16% -17,92% -4,65% -12,22% -5,94% 4,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,69% 47,98% 50,08% 44,46% 31,95% 28,71% 31,79% 28,32% 34,63% 28,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 146,74% 81,91% 117,89% 114,24% 94,88% 59,30% 89,60% 78,75% 85,22% 113,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...