Visa allt om Wanås Gods Aktiebolag
Visa allt om Wanås Gods Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 43 857 42 081 39 983 36 446 38 194 39 905 38 454 36 793 37 026 36 569
Övrig omsättning 2 290 1 445 1 559 1 691 1 336 1 855 1 340 1 481 716 1 751
Rörelseresultat (EBIT) 713 304 -2 153 -5 408 -1 033 1 914 6 245 5 507 3 902 5 175
Resultat efter finansnetto 409 -275 -2 830 -6 570 -1 740 1 109 5 303 4 424 2 121 3 684
Årets resultat 409 35 70 13 390 1 703 2 836 1 023 1 504 1 570
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 834 26 194 26 357 27 717 30 393 30 336 31 112 33 086 39 402 43 639
Omsättningstillgångar 18 276 16 294 11 215 9 979 11 384 10 974 8 648 18 261 9 889 7 999
Tillgångar 45 109 42 489 37 572 37 696 41 777 41 310 39 760 51 347 49 291 51 637
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 277 1 868 832 763 2 750 3 359 3 156 1 320 1 797 1 794
Obeskattade reserver 190 190 500 3 400 10 000 12 195 13 145 11 550 8 551 8 551
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 32 411 30 352 29 589 25 899 23 789 18 288 16 061 30 560 31 005 31 856
Kortfristiga skulder 10 232 10 079 6 650 7 635 5 238 7 468 7 399 7 917 7 939 9 437
Skulder och eget kapital 45 109 42 489 37 572 37 696 41 777 41 310 39 760 51 347 49 291 51 637
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 602 679 708 685 716 1 200 690 675 654
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 7 960 7 642 7 029 6 815 6 386 6 010 5 582 5 267 4 872
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 3 021 2 517 2 804 2 794 342 2 580 3 170 2 033 1 919
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 000 1 000 0 1 000 1 500 1 500
Omsättning 46 147 43 526 41 542 38 137 39 530 41 760 39 794 38 274 37 742 38 320
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 23 23 21 20 19 19 18 18 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 907 1 830 1 738 1 736 1 910 2 100 2 024 2 044 2 057 2 151
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 522 517 498 520 531 531 534 539 457 448
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 051 4 268 1 582 -1 867 2 433 5 190 9 503 8 980 7 354 8 423
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,22% 5,25% 9,70% -4,58% -4,29% 3,77% 4,51% -0,63% 1,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,71% 1,17% -5,46% -15,02% -1,83% 4,73% 15,74% 11,07% 8,13% 9,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,79% 1,18% -5,13% -15,53% -2,00% 4,90% 16,28% 15,45% 10,82% 14,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,69% 63,71% 55,07% 61,12% 65,85% 68,98% 68,86% 64,06% 67,26% 67,75%
Rörelsekapital/omsättning 18,34% 14,77% 11,42% 6,43% 16,09% 8,79% 3,25% 28,11% 5,27% -3,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,38% 4,75% 3,25% 9,06% 24,22% 29,89% 32,30% 19,15% 16,14% 15,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,68% 81,82% 63,92% 60,55% 98,87% 58,40% 40,49% 152,86% 47,39% 45,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...