Visa allt om Sergler Datakonsult AB
Visa allt om Sergler Datakonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 530 418 759 436 271 1 380 1 029 151 153 1 300
Övrig omsättning 15 - 18 33 - - 3 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 222 155 116 61 -56 234 203 -116 -184 -24
Resultat efter finansnetto 222 155 116 63 -51 241 203 -115 -178 -35
Årets resultat 127 90 66 45 -12 162 203 -115 -178 -41
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 184 184 184 194 201 193 164 205 204 178
Omsättningstillgångar 609 577 732 603 601 760 776 443 600 1 036
Tillgångar 793 761 916 797 802 953 941 648 804 1 214
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 474 497 607 691 646 659 797 594 709 887
Obeskattade reserver 133 75 36 6 6 44 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 16 91 78 33 25 26 41
Kortfristiga skulder 186 188 272 84 60 173 111 29 69 286
Skulder och eget kapital 793 761 916 797 802 953 941 648 804 1 214
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 349 44 93 665
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 96 44 318 121 52 544 11 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 43 24 111 49 27 7 168 21 34 331
Utdelning till aktieägare 150 150 200 150 0 0 300 0 0 0
Omsättning 545 418 777 469 271 1 380 1 032 151 153 1 300
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 1 2 3 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 530 418 380 218 271 690 343 151 77 650
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 146 85 221 99 101 432 196 86 79 515
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 222 155 126 69 -48 242 217 -95 -165 -5
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,79% -44,93% 74,08% 60,89% -80,36% 34,11% 581,46% -1,31% -88,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,99% 20,37% 12,66% 8,03% -6,23% 25,29% 22,21% -17,90% -22,14% -0,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 41,89% 37,08% 15,28% 14,68% -18,45% 17,46% 20,31% -76,82% -116,34% -0,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 79,81% 93,06% 60,61% 119,04% 199,63% 42,54% 64,63% 274,17% 347,06% 57,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,85% 73,00% 69,33% 87,29% 81,10% 72,55% 84,70% 91,67% 88,18% 73,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 327,42% 306,91% 269,12% 717,86% 1 001,67% 439,31% 685,59% 1 527,59% 869,57% 362,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...