Visa allt om Fiskeri Aktiebolaget Ginneton

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2017 är 6 månader.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettoomsättning 174 419 126 890 135 484 37 782
Övrig omsättning 1 436 10 802 4 678 2 210
Rörelseresultat (EBIT) 64 426 38 698 45 259 2 735
Resultat efter finansnetto 46 281 28 965 38 732 -657
Årets resultat 37 145 22 048 29 442 -1 358
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 778 419 647 200 479 407 406 395
Omsättningstillgångar 45 888 4 794 2 415 16 064
Tillgångar 824 307 651 994 481 822 422 459
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 151 564 85 649 102 774 68 239
Minoritetsintressen 0 33 643 0 0
Avsättningar (tkr) 46 697 40 693 33 599 26 533
Långfristiga skulder 571 469 438 431 303 129 279 971
Kortfristiga skulder 54 577 53 578 42 320 47 716
Skulder och eget kapital 824 307 651 994 481 822 422 459
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 20 952 17 509 14 314 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 4 507 4 603 4 176 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 175 855 137 692 140 162 39 992
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 53 50 47 31
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 291 2 538 2 883 1 219
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 559 506 489 368
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 96 643 64 501 66 904 12 689
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 37,46% -6,34% 258,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,82% 6,02% 12,24% 0,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 36,94% 30,93% 43,54% 7,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,26% 71,43% 68,46% 63,43%
Rörelsekapital/omsättning -4,98% -38,45% -29,45% -83,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,39% 13,14% 21,33% 16,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,08% 8,95% 5,71% 33,67%

Bolagets redovisning

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2017 är 6 månader.

Bokslutet 2017 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2017-06 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 199 021 142 968 80 233 52 722 73 971 25 292 91 783 52 863 44 419 39 958
Övrig omsättning 29 305 1 358 567 10 434 4 678 1 078 9 714 6 474 4 548 9 641
Rörelseresultat (EBIT) 71 408 23 301 22 522 12 556 15 735 2 042 28 405 16 623 1 869 3 164
Resultat efter finansnetto 30 978 7 021 17 510 1 701 16 105 2 080 26 827 16 407 754 898
Årets resultat 25 753 2 696 12 447 1 881 8 999 559 19 210 7 591 -480 593
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2017-06 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 023 405 666 959 264 145 218 249 187 565 181 147 169 470 155 929 154 523 146 991
Omsättningstillgångar 30 338 81 546 4 759 4 105 2 184 14 272 16 501 6 717 3 322 22 112
Tillgångar 1 053 743 748 505 268 904 222 354 189 749 195 419 185 971 162 646 157 845 169 103
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 143 049 103 545 98 719 37 628 35 747 27 748 64 189 46 478 40 387 50 616
Obeskattade reserver 4 885 7 460 12 343 9 343 10 543 6 943 6 083 6 083 1 200 0
Avsättningar (tkr) 90 943 80 649 14 684 14 603 13 586 12 587 12 494 8 148 7 439 0
Långfristiga skulder 718 926 495 586 126 911 143 198 111 416 126 372 88 110 86 712 97 670 104 774
Kortfristiga skulder 95 939 61 265 16 247 17 582 18 457 21 769 15 094 15 224 11 149 13 713
Skulder och eget kapital 1 053 743 748 505 268 904 222 354 189 749 195 419 185 971 162 646 157 845 169 103
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2017-06
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - - - - 1 455 1 403
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 780 12 150 10 774 9 976 - - 8 539 7 027 5 730
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 1 569 4 361 4 603 4 085 0 - 3 183 2 845 2 419
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 000 0 1 500 1 500 1 500
Omsättning 228 326 144 326 80 800 63 156 78 649 26 370 101 497 59 337 48 967 49 599
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 45 42 39 23 37 23 22 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 66 340 47 656 1 783 1 255 1 897 1 100 2 481 2 298 2 019 1 903
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 447 926 460 433 432 386 659 627 571 495
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 115 428 53 401 29 916 19 942 24 239 6 154 36 412 23 051 8 159 9 737
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 39,21% 78,19% 52,18% -28,73% 192,47% - - 19,01% 11,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,78% 3,11% 8,57% 6,13% 16,30% 1,87% 17,18% 11,94% 2,98% 3,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,88% 16,30% 28,74% 25,86% 41,81% 14,46% 34,81% 36,73% 10,60% 13,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 69,56% 61,16% 55,27% 62,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -32,96% 14,19% -14,32% -25,56% -22,00% -29,64% 1,53% -16,09% -17,62% 21,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,94% 14,61% 40,29% 20,20% 23,17% 16,97% 37,07% 31,49% 26,18% 29,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 31,62% 133,10% 29,29% 23,35% 11,83% 65,56% 109,32% 44,12% 29,80% 161,25%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!