Visa allt om Fryksdalsbygg Aktiebolag
Visa allt om Fryksdalsbygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 976 1 015 950 1 200 1 116 1 123 493 364 166 143
Övrig omsättning - - - - 2 7 942 888 863 728
Rörelseresultat (EBIT) 252 162 72 138 256 -10 87 -5 260 -420
Resultat efter finansnetto 184 78 9 3 78 -124 36 -155 -30 -335
Årets resultat 167 78 9 3 78 -124 36 -155 -30 -204
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 894 3 876 3 907 3 721 3 714 3 809 3 795 3 890 4 052 4 173
Omsättningstillgångar 1 429 1 303 1 306 1 315 1 324 1 365 1 659 1 539 1 584 1 929
Tillgångar 5 323 5 179 5 213 5 037 5 039 5 174 5 454 5 429 5 636 6 102
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 398 483 405 397 394 463 587 551 706 736
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 717 4 512 4 569 4 376 4 353 4 307 4 397 4 487 4 577 4 667
Kortfristiga skulder 209 184 238 264 292 405 470 391 354 699
Skulder och eget kapital 5 323 5 179 5 213 5 037 5 039 5 174 5 454 5 429 5 636 6 102
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 238 160 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 83 198 198 372 160 312 205 215 53 245
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 95 119 131 206 157 208 285 215 10 1
Utdelning till aktieägare 0 252 0 0 0 147 0 0 0 0
Omsättning 976 1 015 950 1 200 1 118 1 130 1 435 1 252 1 029 871
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 976 1 015 950 600 1 116 562 247 182 166 143
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 177 317 329 291 271 197 304 275 69 310
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 381 268 173 237 363 98 241 157 423 -266
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,84% 6,84% -20,83% 7,53% -0,62% 127,79% 35,44% 119,28% 16,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,73% 3,13% 2,30% 2,74% 5,14% 0,39% 2,15% 0,59% 5,41% -2,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,82% 15,96% 12,63% 11,50% 23,21% 1,78% 23,73% 8,79% 183,73% -90,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,90% 98,63% 99,92% 98,39% 99,02% 85,80% 84,62% 90,96% 98,60%
Rörelsekapital/omsättning 125,00% 110,25% 112,42% 87,58% 92,47% 85,49% 241,18% 315,38% 740,96% 860,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,48% 9,33% 7,77% 7,88% 7,82% 8,95% 10,76% 10,15% 12,53% 12,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 683,73% 708,15% 548,74% 498,11% 453,42% 337,04% 352,98% 393,61% 447,46% 275,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...