Visa allt om Swecrom Aktiebolag
Visa allt om Swecrom Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 037 9 852 10 347 11 162 11 333 11 654 11 648 10 324 14 895 12 341
Övrig omsättning 523 472 698 727 1 394 832 624 567 655 409
Rörelseresultat (EBIT) -23 -582 348 -492 568 818 898 -561 2 638 2 296
Resultat efter finansnetto -236 -868 -109 -1 094 -102 143 340 -1 169 1 732 1 525
Årets resultat -159 -409 127 -223 -299 304 34 11 1 305 461
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 777 14 295 15 620 17 300 19 554 9 532 10 999 12 427 13 917 14 615
Omsättningstillgångar 1 733 2 166 2 000 2 847 2 466 16 471 15 606 15 601 15 426 14 072
Tillgångar 14 510 16 461 17 620 20 146 22 020 26 003 26 606 28 028 29 343 28 687
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 423 5 582 5 991 5 864 6 087 11 560 11 256 11 221 11 211 9 906
Obeskattade reserver 936 1 236 1 848 2 443 3 415 2 875 3 455 3 479 4 072 4 865
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 456 6 427 7 805 8 282 8 759 7 692 6 994 7 578 7 861 9 360
Kortfristiga skulder 2 696 3 216 1 976 3 558 3 758 3 877 4 901 5 749 6 200 4 558
Skulder och eget kapital 14 510 16 461 17 620 20 146 22 020 26 003 26 606 28 028 29 343 28 687
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 85 86 82 81
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 2 764 2 812 2 766 2 342 2 364 2 530 2 482 2 433 2 739 2 616
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 1 069 1 088 1 011 858 875 898 913 973 1 060 1 026
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 560 10 324 11 045 11 889 12 727 12 486 12 272 10 891 15 550 12 750
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 434 1 407 1 478 1 595 1 619 1 457 1 456 1 291 1 655 1 371
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 565 574 555 470 550 462 466 461 466 448
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 482 989 2 056 1 762 2 351 2 371 2 459 998 4 217 3 830
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,88% -4,78% -7,30% -1,51% -2,75% 0,05% 12,82% -30,69% 20,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,14% -3,53% 1,99% -2,43% 2,58% 3,15% 3,38% -2,00% 9,00% 8,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,21% -5,90% 3,38% -4,39% 5,02% 7,02% 7,72% -5,42% 17,74% 18,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,06% 92,21% 93,87% 94,85% 96,38% 87,32% 81,45% 76,09% 82,48% 90,83%
Rörelsekapital/omsättning -9,59% -10,66% 0,23% -6,37% -11,40% 108,07% 91,90% 95,43% 61,94% 77,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,41% 39,77% 42,18% 38,57% 39,07% 52,60% 51,88% 49,18% 48,20% 46,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 61,61% 62,10% 89,27% 67,06% 47,61% 416,74% 301,90% 256,25% 231,18% 285,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...