Visa allt om JSB CONSTRUCTION AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 013 599 1 977 795 2 065 571 1 897 670 1 362 499 1 191 151 1 155 316 879 982 756 676 606 453
Övrig omsättning 441 1 685 17 18 5 210 33 42 435 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -27 256 20 324 32 969 62 307 45 491 36 169 42 943 22 281 11 317 6 526
Resultat efter finansnetto -26 843 20 640 32 860 62 658 45 377 35 626 41 347 20 187 12 200 5 912
Årets resultat 366 8 854 11 421 24 290 26 455 20 276 27 356 9 701 6 060 3 037
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 62 260 49 172 48 936 48 009 77 091 75 838 50 572 50 252 48 559 46 185
Omsättningstillgångar 396 990 373 824 419 638 445 361 320 361 268 929 258 385 222 425 197 247 172 504
Tillgångar 459 250 422 996 468 574 493 370 397 452 344 767 308 957 272 677 245 805 218 688
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 88 979 98 613 99 758 113 337 96 046 79 591 64 315 51 742 43 541 40 481
Obeskattade reserver 29 673 49 220 48 742 44 624 35 342 26 592 17 476 11 354 6 870 5 153
Avsättningar (tkr) 0 2 423 1 305 150 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 18 280 30 949 39 120 52 282 70 163 64 527 58 186
Kortfristiga skulder 340 598 272 740 318 769 316 979 235 115 199 464 174 884 139 418 130 868 114 868
Skulder och eget kapital 459 250 422 996 468 574 493 370 397 452 344 767 308 957 272 677 245 805 218 688
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 2 082 1 853 1 845 1 539 1 537 2 345 1 656 1 855 1 056 1 054
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 157 738 164 220 161 841 126 308 102 271 88 237 83 018 86 649 78 836 77 651
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 30 - - -
Sociala kostnader 68 870 74 442 73 304 55 658 44 237 35 865 33 486 34 012 30 649 28 344
Utdelning till aktieägare 5 000 10 000 10 000 25 000 7 000 5 000 0 0 0 1 500
Omsättning 2 014 040 1 979 480 2 065 588 1 897 688 1 367 709 1 191 184 1 155 358 880 417 756 676 606 453
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 312 331 339 297 221 258 201 202 216 198
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 454 5 975 6 093 6 389 6 165 4 617 5 748 4 356 3 503 3 063
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 733 727 699 618 670 490 588 607 512 541
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -27 256 21 377 34 239 62 307 46 360 36 501 43 271 22 730 12 303 7 620
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,81% -4,25% 8,85% 39,28% 14,39% 3,10% 31,29% 16,30% 24,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,72% 5,01% 7,22% 12,85% 11,68% 10,64% 14,19% 8,51% 5,98% 3,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,30% 1,07% 1,64% 3,34% 3,41% 3,08% 3,80% 2,64% 1,94% 1,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 0,43% 2,85% 3,46% 5,01% 5,12% 5,19% 6,04% 6,42% 5,16% 3,94%
Rörelsekapital/omsättning 2,80% 5,11% 4,88% 6,77% 6,26% 5,83% 7,23% 9,43% 8,77% 9,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,41% 32,39% 29,40% 30,03% 31,10% 29,10% 25,23% 22,22% 19,89% 20,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,17% 136,83% 130,39% 140,50% 136,26% 134,83% 147,75% 159,54% 150,72% 150,18%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!