Visa allt om Höörs Marmor & Granit Aktiebolag
Visa allt om Höörs Marmor & Granit Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 485 3 221 2 670 2 740 2 845 3 496 3 701 3 359 4 224 3 827
Övrig omsättning - - 3 7 12 24 45 - 179 -
Rörelseresultat (EBIT) 293 170 -149 -91 -18 421 432 -107 411 156
Resultat efter finansnetto 294 172 -138 -80 10 443 431 -116 434 163
Årets resultat 173 115 -25 26 7 243 328 103 204 301
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 841 824 860 895 935 978 966 734 899 968
Omsättningstillgångar 2 926 2 626 2 411 2 465 2 683 2 701 2 702 2 787 2 893 2 854
Tillgångar 3 767 3 449 3 271 3 361 3 619 3 678 3 669 3 522 3 791 3 822
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 453 2 780 2 665 2 691 2 665 2 758 2 814 2 486 2 383 2 178
Obeskattade reserver 223 153 118 230 345 346 235 251 506 368
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 100 17 15 15 222 666
Kortfristiga skulder 1 091 517 488 440 509 558 605 770 680 609
Skulder och eget kapital 3 767 3 449 3 271 3 361 3 619 3 678 3 669 3 522 3 791 3 822
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 281 283 281 286 281
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 253 1 116 1 227 1 205 910 861 975 1 007 893
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 625 548 519 596 585 588 713 633 550
Utdelning till aktieägare 200 500 0 0 0 100 300 0 0 0
Omsättning 3 485 3 221 2 673 2 747 2 857 3 520 3 746 3 359 4 403 3 827
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 871 805 668 685 711 874 925 840 845 765
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 452 476 420 443 453 449 436 475 388 352
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 320 206 -113 -51 24 470 500 57 574 317
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,20% 20,64% -2,55% -3,69% -18,62% -5,54% 10,18% -20,48% 10,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,80% 4,99% -4,19% -2,38% 0,28% 12,04% 11,86% -2,92% 12,16% 4,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,44% 5,34% -5,13% -2,92% 0,35% 12,67% 11,75% -3,07% 10,91% 4,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,78% 78,83% 74,23% 79,23% 80,42% 78,49% 73,25% 75,11% 69,91% 70,45%
Rörelsekapital/omsättning 52,65% 65,48% 72,02% 73,91% 76,41% 61,30% 56,66% 60,05% 52,39% 58,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,74% 84,06% 84,29% 85,40% 80,66% 81,92% 81,42% 75,84% 72,47% 63,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 209,99% 391,49% 377,66% 413,18% 401,96% 383,15% 348,43% 283,77% 321,03% 349,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...