Visa allt om Klostergatans Skor AB
Visa allt om Klostergatans Skor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 624 4 173 3 603 3 106 2 566 1 971 1 314 1 329 1 388 1 537
Övrig omsättning - 1 2 14 - 11 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 266 341 396 196 339 178 61 106 100 84
Resultat efter finansnetto 267 342 396 192 303 163 63 80 63 53
Årets resultat 158 202 232 111 149 87 77 67 33 29
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 196 111 138 118 154 80 9 144 138 123
Omsättningstillgångar 2 357 2 500 2 312 1 701 1 566 836 444 562 676 622
Tillgångar 2 552 2 611 2 450 1 819 1 720 916 453 706 813 746
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 656 899 697 465 354 205 323 346 279 246
Obeskattade reserver 430 368 286 189 141 42 0 42 53 37
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 998 833 873 849 874 434 0 231 262 259
Kortfristiga skulder 468 512 595 316 351 235 130 88 220 205
Skulder och eget kapital 2 552 2 611 2 450 1 819 1 720 916 453 706 813 746
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 424 309 180 286 218 301 238
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 70 70
Löner till övriga anställda - 554 505 - 0 19 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 0 321 197 225 111 74 63 79 113 119
Utdelning till aktieägare 200 400 0 0 0 0 205 0 0 0
Omsättning 4 624 4 174 3 605 3 120 2 566 1 982 1 314 1 329 1 388 1 537
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 312 2 087 3 603 3 106 2 566 1 971 657 665 694 769
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 521 443 732 662 433 287 177 154 214 229
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 301 389 444 232 358 193 63 106 100 85
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,81% 15,82% 16,00% 21,04% 30,19% 50,00% -1,13% -4,25% -9,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,46% 13,10% 16,24% 10,83% 19,71% 19,43% 18,98% 15,30% 12,30% 11,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,77% 8,20% 11,05% 6,34% 13,21% 9,03% 6,54% 8,13% 7,20% 5,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,01% 45,53% 48,18% 39,99% 42,75% 43,43% 45,81% 44,39% 51,87% 47,69%
Rörelsekapital/omsättning 40,85% 47,64% 47,65% 44,59% 47,35% 30,49% 23,90% 35,67% 32,85% 27,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,85% 45,42% 37,55% 33,67% 26,62% 25,76% 71,30% 53,39% 39,01% 36,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 188,68% 241,80% 186,39% 202,22% 105,13% 18,30% 97,69% 36,36% 15,45% 17,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...