Visa allt om Kvarnåkern Aktiebolag
Visa allt om Kvarnåkern Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 422 333 350 381 716 685 652 690 785 708
Övrig omsättning 91 79 88 124 106 126 106 112 118 128
Rörelseresultat (EBIT) -15 -135 -142 -171 -33 -48 -6 0 83 25
Resultat efter finansnetto -38 -154 -151 -176 -34 -49 -10 -9 71 10
Årets resultat -38 -154 -151 -158 -3 0 3 1 70 2
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 369 436 478 467 1 335 531 583 656 738 814
Omsättningstillgångar 439 210 211 244 -584 401 289 424 429 358
Tillgångar 808 646 689 711 751 932 872 1 080 1 168 1 173
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 155 192 346 497 654 657 658 655 653 583
Obeskattade reserver 0 0 0 0 18 50 101 115 127 155
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 557 403 200 87 0 0 2 116 111 213
Kortfristiga skulder 96 50 142 127 78 224 111 194 276 222
Skulder och eget kapital 808 646 689 711 751 932 872 1 080 1 168 1 173
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 148 0 105 162 218 153
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 16 47 90 84
Löner till övriga anställda - 73 76 100 0 200 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 61 - - - 0
Sociala kostnader - 41 42 49 65 77 50 68 87 64
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 513 412 438 505 822 811 758 802 903 836
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 422 333 350 381 716 685 652 690 785 708
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 72 115 119 151 225 286 167 243 314 222
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 52 -70 -77 -116 14 4 67 76 159 98
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,73% -4,86% -8,14% -46,79% 4,53% 5,06% -5,51% -12,10% 10,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,86% -20,90% -20,61% -24,05% -4,39% -5,15% -0,69% 0,00% 7,28% 2,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,55% -40,54% -40,57% -44,88% -4,61% -7,01% -0,92% 0,00% 10,83% 4,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,30% 72,07% 74,57% 68,24% 77,79% 86,57% 82,67% 83,48% 92,99% 83,19%
Rörelsekapital/omsättning 81,28% 48,05% 19,71% 30,71% -92,46% 25,84% 27,30% 33,33% 19,49% 19,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,18% 29,72% 50,22% 69,90% 88,85% 74,45% 84,00% 68,50% 63,74% 59,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 212,50% 112,00% 71,13% 104,72% -860,26% 120,98% 183,78% 174,74% 122,46% 128,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...