Visa allt om EVAJO AB
Visa allt om EVAJO AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 463 3 282 3 289 4 660 2 625 2 344 3 791 3 949 2 877 2 656
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 377 -9 188 -8 735 -8 716 -8 037 -8 357 -9 475 -4 672 -2 972 -2 068
Resultat efter finansnetto -9 484 -8 880 -8 619 1 483 700 21 638 -2 989 1 074 1 614 897
Årets resultat -9 484 -8 880 -6 941 -11 516 21 759 -4 -2 238 146
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 373 764 337 380 238 115 203 445 145 731 76 238 57 184 50 918 40 154 20 042
Omsättningstillgångar 3 384 2 884 1 684 1 859 74 492 64 429 55 772 47 942 45 309 37 922
Tillgångar 377 148 340 264 239 799 205 304 220 223 140 667 112 956 98 860 85 463 57 964
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 235 7 819 16 699 23 640 23 651 23 135 1 376 1 380 1 382 1 144
Obeskattade reserver 0 0 0 1 678 184 0 121 3 106 2 030 751
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 945 1 810 2 203 0 0 2 466 4 384 4 864 0 0
Kortfristiga skulder 367 968 330 635 220 897 179 986 196 388 115 066 107 075 89 510 82 051 56 069
Skulder och eget kapital 377 148 340 264 239 799 205 304 220 223 140 667 112 956 98 860 85 463 57 964
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 155 2 122 2 087 1 783 1 690 1 448 1 374 1 757 1 480 1 552
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 706 567 592 501 493 468 557 615 611 637
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 463 3 282 3 289 4 660 2 625 2 344 3 791 3 949 2 877 2 656
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 5 5 4 5 7 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 577 547 548 932 525 586 758 564 480 531
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 493 459 457 473 447 490 404 353 364 457
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -6 012 -6 045 -5 629 -5 763 -5 726 -6 375 -7 834 -3 875 -2 499 -1 724
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,51% -0,21% -29,42% 77,52% 11,99% -38,17% -4,00% 37,26% 8,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,48% -2,58% -3,51% 0,84% 0,42% 15,59% -2,40% 1,40% 2,33% 1,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -270,08% -267,18% -256,13% 37,00% 35,54% 935,75% -71,51% 35,02% 69,31% 38,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -10 527,98% -9 986,32% -6 665,03% -3 822,47% -4 643,66% -2 160,28% -1 353,28% -1 052,62% -1 277,09% -683,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,92% 2,30% 6,96% 12,15% 10,80% 16,45% 1,30% 3,71% 3,33% 2,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,92% 0,87% 0,76% 1,03% 37,31% 54,97% 50,96% 52,37% 54,34% 65,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...