Visa allt om Olle Hellström Musikproduktion AB
Visa allt om Olle Hellström Musikproduktion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 473 560 562 709 642 781 702 639 755 1 039
Övrig omsättning - - - - - - - - 16 1
Rörelseresultat (EBIT) 3 55 -22 15 -41 89 -1 64 32 -4
Resultat efter finansnetto 3 55 -22 15 -41 88 -7 45 13 -6
Årets resultat -2 41 -22 14 -28 58 2 22 6 -3
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 33 46 39 62 64 63 78 83 86
Omsättningstillgångar 136 146 105 161 134 225 192 187 126 185
Tillgångar 167 179 150 200 196 289 255 265 208 271
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 107 129 88 110 96 174 116 136 128 122
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 13 8 21 8 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 3 0 0 0 0 10 0 0
Kortfristiga skulder 60 49 59 90 100 102 130 98 73 142
Skulder och eget kapital 167 179 150 200 196 289 255 265 208 271
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 48 - - 0 0 165 96 185 328
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 139 173 193 174 4 21 6 50
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 96 112 111 123 136 122 94 107 166
Utdelning till aktieägare 0 20 0 0 0 50 0 22 14 0
Omsättning 473 560 562 709 642 781 702 639 771 1 040
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 473 560 562 709 642 781 702 639 755 1 039
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 143 148 258 285 317 310 291 210 298 544
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 74 -1 38 -16 117 30 95 67 34
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,54% -0,36% -20,73% 10,44% -17,80% 11,25% 9,86% -15,36% -27,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,80% 30,73% -14,00% 8,50% -20,41% 30,45% -2,35% 17,36% 9,13% -1,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,63% 9,82% -3,74% 2,40% -6,23% 11,27% -0,85% 7,20% 2,52% -0,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,05% 79,46% 84,52% 84,63% 77,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,07% 17,32% 8,19% 10,01% 5,30% 15,75% 8,83% 13,93% 7,02% 4,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,07% 72,07% 58,67% 55,00% 48,98% 63,52% 47,80% 57,16% 64,31% 47,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 226,67% 297,96% 177,97% 178,89% 134,00% 220,59% 147,69% 190,82% 172,60% 130,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...