Visa allt om Pantzars Bilplåt AB
Visa allt om Pantzars Bilplåt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 524 3 624 3 445 3 740 4 447 3 589 2 560 1 512 0 0
Övrig omsättning 30 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 185 1 006 1 144 1 096 895 278 406 117 -24 -33
Resultat efter finansnetto 1 149 1 054 1 167 1 015 894 277 406 116 -25 -36
Årets resultat 730 635 709 561 488 178 224 59 0 11
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 985 3 676 3 419 2 941 675 365 54 59 2 2
Omsättningstillgångar 965 932 800 1 166 1 139 738 819 415 206 416
Tillgångar 4 950 4 608 4 219 4 107 1 815 1 104 873 474 208 418
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 765 2 184 1 699 1 154 723 365 377 201 142 242
Obeskattade reserver 1 407 1 195 955 695 442 216 186 85 55 80
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 335 931 913 1 648 133 93 48 52 0 12
Kortfristiga skulder 444 297 651 611 517 430 262 136 10 84
Skulder och eget kapital 4 950 4 608 4 219 4 107 1 815 1 104 873 474 208 418
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 206 206 145 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 357 317 338 387 507 206 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 129 116 106 86 126 111 77 59 0 0
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 130 130 190 60 0 100
Omsättning 3 554 3 624 3 445 3 740 4 447 3 589 2 560 1 512 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 762 1 812 1 723 1 870 2 224 1 795 2 560 1 512 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 249 224 228 241 318 267 284 211 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 197 1 052 1 205 1 149 951 321 423 131 -24 -33
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,76% 5,20% -7,89% -15,90% 23,91% 40,20% 69,31% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,94% 24,00% 29,49% 26,69% 49,31% 25,18% 46,51% 24,68% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,63% 30,52% 36,11% 29,30% 20,13% 7,75% 15,86% 7,74% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,01% 63,58% 66,15% 59,47% 48,89% 41,04% 48,79% 45,77% - -
Rörelsekapital/omsättning 14,78% 17,52% 4,33% 14,84% 13,99% 8,58% 21,76% 18,45% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,03% 67,62% 57,93% 40,57% 57,78% 47,48% 58,89% 55,32% 87,31% 71,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 217,34% 313,80% 122,89% 190,83% 220,31% 171,63% 312,60% 305,15% 2 060,00% 495,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...