Visa allt om Järstad Handelsträdgård Aktiebolag
Visa allt om Järstad Handelsträdgård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 061 5 677 3 755 3 673 3 486 3 483 3 295 3 577 3 390 3 599
Övrig omsättning - 53 - - - 40 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 365 325 40 150 487 381 239 173 605 352
Resultat efter finansnetto -3 371 282 -29 98 415 328 146 99 530 205
Årets resultat -3 416 197 72 93 243 251 128 98 326 144
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 3 592 3 604 3 614 9 19 30 43 34 44
Omsättningstillgångar 1 713 1 474 1 766 1 744 5 267 5 275 4 876 5 007 4 784 3 926
Tillgångar 1 749 5 066 5 370 5 358 5 276 5 295 4 906 5 050 4 817 3 970
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 123 2 674 2 477 2 405 2 312 2 069 1 818 1 689 1 592 1 266
Obeskattade reserver 476 476 448 572 604 522 540 579 626 555
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 373 1 238 1 544 1 009 689 1 004 933 968 957 979
Kortfristiga skulder 778 679 902 1 373 1 671 1 700 1 615 1 813 1 643 1 170
Skulder och eget kapital 1 749 5 066 5 370 5 358 5 276 5 295 4 906 5 050 4 817 3 970
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 324 0 - - 298 302 240 240 240 160
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 50 - - - 0
Löner till övriga anställda 0 486 332 324 7 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 154 200 133 135 139 128 118 115 102 95
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 061 5 730 3 755 3 673 3 486 3 523 3 295 3 577 3 390 3 599
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 061 2 839 3 755 3 673 3 486 3 483 3 295 3 577 - 3 599
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 478 344 465 459 444 438 358 355 - 255
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 222 337 51 161 497 391 252 185 615 370
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,47% 51,19% 2,23% 5,36% 0,09% 5,71% -7,88% 5,52% -5,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -192,40% 6,44% 0,76% 2,80% 9,25% 7,20% 4,87% 3,43% 12,56% 8,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -82,86% 5,74% 1,09% 4,08% 14,00% 10,94% 7,25% 4,84% 17,85% 9,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,82% 30,74% 26,79% 34,28% 54,59% 42,87% 40,06% 32,29% 49,73% 32,26%
Rörelsekapital/omsättning 23,02% 14,00% 23,01% 10,10% 103,16% 102,64% 98,97% 89,29% 92,65% 76,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,26% 60,11% 52,63% 52,75% 52,26% 46,34% 45,17% 41,70% 42,41% 41,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 195,63% 200,74% 96,78% 64,60% 271,63% 267,29% 262,79% 243,91% 254,47% 284,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...