Visa allt om Lindén Jordbruk Aktiebolag
Visa allt om Lindén Jordbruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 915 969 973 944 878 795 547 654 685 666
Övrig omsättning - - - 18 - - - - - 66
Rörelseresultat (EBIT) 206 434 74 467 502 -78 -8 79 241 -101
Resultat efter finansnetto 206 489 74 468 499 -80 -13 79 238 -99
Årets resultat 75 61 46 230 264 -120 -45 21 238 -99
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 969 1 078 2 144 1 845 782 755 865 862 965 1 072
Omsättningstillgångar 368 286 196 828 1 492 1 023 1 025 1 068 929 572
Tillgångar 1 337 1 363 2 340 2 673 2 274 1 778 1 890 1 930 1 894 1 644
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 770 695 634 1 588 1 358 1 095 1 215 1 260 1 239 1 001
Obeskattade reserver 280 170 100 140 40 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 261 268 1 524 814 828 647 667 645 601 621
Kortfristiga skulder 26 230 82 130 48 36 8 26 53 22
Skulder och eget kapital 1 337 1 363 2 340 2 673 2 274 1 778 1 890 1 930 1 894 1 644
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 9 0 0 0 0 0 11 6
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 3 0 0 0 0 0 1 10
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 915 969 973 962 878 795 547 654 685 732
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 973 - - - - - 685 666
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 12 - - - - - 12 18
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 315 514 406 572 614 32 101 181 348 -10
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,57% -0,41% 3,07% 7,52% 10,44% 45,34% -16,36% -4,53% 2,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,41% 35,88% 3,16% 17,55% 22,08% -4,39% -0,42% 4,40% 12,94% -5,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,51% 50,46% 7,61% 49,68% 57,18% -9,81% -1,46% 13,00% 35,77% -13,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,13% 96,59% 100,00% 98,31% 97,38% 97,99% 99,82% 67,43% 88,61% 84,38%
Rörelsekapital/omsättning 37,38% 5,78% 11,72% 73,94% 164,46% 124,15% 185,92% 159,33% 127,88% 82,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,93% 60,72% 30,43% 63,27% 61,01% 61,59% 64,29% 65,28% 65,42% 60,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 415,38% 124,35% 239,02% 636,92% 3 108,33% 2 841,67% 12 812,50% 4 107,69% 1 752,83% 2 600,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...