Visa allt om Gekås Ullared AB
Visa allt om Gekås Ullared AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 4 030 404 4 080 448 4 015 720 3 868 003 3 689 206 3 417 042 3 341 833 3 091 355 2 770 421 2 386 326
Övrig omsättning 25 587 25 475 28 590 30 246 27 821 23 370 22 957 11 278 9 586 1 574
Rörelseresultat (EBIT) 338 814 374 176 406 408 353 995 310 799 298 446 331 650 319 670 289 370 205 683
Resultat efter finansnetto 338 601 374 978 407 790 351 165 313 440 300 314 333 838 321 833 290 520 213 973
Årets resultat 262 586 285 500 302 329 242 563 206 573 191 539 207 183 200 546 183 393 133 087
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 161 554 1 088 412 988 440 1 001 541 983 831 808 291 656 560 495 746 382 869 55 852
Omsättningstillgångar 1 763 741 1 534 783 1 906 919 1 527 874 1 250 129 1 606 972 1 509 774 1 378 472 1 491 213 1 548 172
Tillgångar 2 925 295 2 623 195 2 895 359 2 529 415 2 233 960 2 415 263 2 166 334 1 874 218 1 874 082 1 604 024
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 703 547 1 440 961 1 755 461 1 453 132 1 210 570 1 448 997 1 257 457 1 053 788 1 203 712 1 039 224
Obeskattade reserver 750 276 732 697 697 547 646 733 590 908 548 611 496 091 435 425 382 205 324 279
Avsättningar (tkr) 2 815 2 870 2 925 2 980 3 035 7 679 6 770 3 408 0 0
Långfristiga skulder 105 162 105 982 101 243 98 763 94 698 94 479 94 246 95 990 0 0
Kortfristiga skulder 363 495 340 685 338 183 327 807 334 749 315 497 311 770 285 607 288 165 240 521
Skulder och eget kapital 2 925 295 2 623 195 2 895 359 2 529 415 2 233 960 2 415 263 2 166 334 1 874 218 1 874 082 1 604 024
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 6 071 6 283 6 307 5 716 5 509 8 898 9 035 8 465 7 583 6 624
Varav tantiem till styrelse & VD 0 400 369 428 - 2 721 3 000 3 000 3 000 3 000
Löner till övriga anställda 284 398 281 008 271 290 265 437 257 516 236 764 227 104 207 213 179 580 160 730
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 109 135 107 069 93 729 82 567 80 958 78 323 74 617 69 794 60 132 60 601
Utdelning till aktieägare 0 0 600 000 0 0 445 000 0 0 350 000 20 000
Omsättning 4 055 991 4 105 923 4 044 310 3 898 249 3 717 027 3 440 412 3 364 790 3 102 633 2 780 007 2 387 900
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 740 735 727 718 701 682 682 623 570 549
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 446 5 552 5 524 5 387 5 263 5 010 4 900 4 962 4 860 4 347
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 555 550 522 502 502 486 466 466 442 427
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 421 649 459 475 490 096 435 071 379 589 353 662 377 186 355 329 321 003 218 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,23% 1,61% 3,82% 4,85% 7,96% 2,25% 8,10% 11,58% 16,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,62% 14,32% 14,11% 14,13% 14,05% 12,48% 15,42% 17,17% 15,51% 13,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,44% 9,21% 10,17% 9,24% 8,50% 8,82% 10,00% 10,41% 10,50% 9,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,81% 24,02% 24,06% 23,32% 23,02% 23,21% 23,55% 23,32% 22,97% 22,70%
Rörelsekapital/omsättning 34,74% 29,26% 39,06% 31,03% 24,81% 37,80% 35,85% 35,35% 43,42% 54,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,24% 76,72% 79,42% 77,39% 74,82% 76,73% 74,92% 73,35% 79,26% 79,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 349,95% 322,12% 442,57% 360,25% 272,84% 411,37% 363,07% 374,69% 433,26% 544,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...