Visa allt om Nordanstig Taxi Aktiebolag
Visa allt om Nordanstig Taxi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 368 3 706 3 688 3 248 2 852 4 772 4 286 4 498 4 541 4 309
Övrig omsättning 82 12 27 - 14 - 4 24 - 5
Rörelseresultat (EBIT) 62 85 261 -103 -438 551 205 57 180 160
Resultat efter finansnetto 53 83 278 -122 -445 527 204 57 181 157
Årets resultat 41 83 278 -85 -286 242 149 58 142 120
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 94 204 287 399 166 233 176 3 76 126
Omsättningstillgångar 644 698 555 402 480 1 225 859 775 679 625
Tillgångar 738 901 842 801 645 1 457 1 035 777 755 751
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 404 423 341 63 88 502 388 359 397 343
Obeskattade reserver 0 0 0 0 36 195 0 0 25 45
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 118 201 303 41 164 220 0 0 0
Kortfristiga skulder 330 360 300 435 480 596 427 418 332 363
Skulder och eget kapital 738 901 842 801 645 1 457 1 035 777 755 751
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 164
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 530 278 263 256 318 535 371 300 247 3
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 195 87 94 94 116 185 133 117 86 51
Utdelning till aktieägare 240 0 0 0 0 128 127 120 96 88
Omsättning 3 450 3 718 3 715 3 248 2 866 4 772 4 290 4 522 4 541 4 314
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 684 3 706 3 688 3 248 1 426 2 386 2 143 4 498 4 541 4 309
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 279 200 194 188 196 361 254 420 335 218
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 159 168 373 -8 -365 589 208 94 230 211
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,12% 0,49% 13,55% 13,88% -40,23% 11,34% -4,71% -0,95% 5,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,54% 10,54% 35,15% -12,86% -67,91% 37,82% 19,81% 7,46% 23,97% 21,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,87% 2,56% 8,03% -3,17% -15,36% 11,55% 4,78% 1,29% 3,99% 3,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,32% 9,12% 6,91% -1,02% 0,00% 13,18% 10,08% 7,94% 7,64% 6,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,74% 46,95% 40,50% 7,87% 17,76% 44,32% 37,49% 46,20% 54,97% 49,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 195,15% 193,89% 185,00% 92,41% 100,00% 205,54% 201,17% 185,41% 204,52% 172,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...